دسته بندی مطالب
نام و نام خانوادگی:محمدرضا زارع
عنوان پست:دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
واحد سازمانی:
نظارت بر:
گزارش به:
رشته تحصیلی:ليسانس
مدرک تحصیلی:مديريت بازرگاني
همراه:9177082012
تلفن:32263155
پست الکترونیکzare@shirazedc.co.ir
ادرس:شيراز، ميدان آزادي، ابتداي جام جم، كدپستي 7144713396
رديف شرح نوع وظايف
جاري ادواري بحراني
1 تدوين پيشنهاد برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني سازمان بر اساس اهداف و خط مشي هاي سازمان به منظور برنامه ريزي نيروي انساني   *  
2 نظارت بر نيازسنجي نيروي انساني بر اساس برنامه ريزي ها و وضعيت موجود به منظور حصول اطمينان از تامين نيازهاي حال و آينده پرسنلي   *  
3 ارائه طرحهاي تامين و يا تعديل نيروي انساني از داخل و خار ج سازمان بر اساس نيازسنجي به منظور تامين نيازهاي حال و آينده سازمان   *  
4 نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي جانشين پروري و گردش شغلي بر اساس شناسنامه شغل و شاغل و ضوابط و دستورالعمل هاي موجود به منظور حصول اطمينان تامين بخشي از نيروي انساني از داخل سازمان   *  
5 نظارت بر فرايند استخدام بر اساس دستورالعملها و ضوابط موجود و طرح تامين نيرو به منظور تامين بخشي از نيروي سازماني از داخل سازمان   *  
6 نظارت بر تهيه گزارشهاي آماري مورد نياز بر اساس درخواست واحدها به منظور اطمينان از تامين نياز اطلاعاتي واحد در آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني * *  
7 تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات بر اساس اطلاعات موجود به منظور پايش فرايند برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش *    
8 نظارت بر تعيين نيازهاي آموزش بر اساس اهداف و نيازهاي شغل و شاغل به منظور حصول اطمينان از تشخيص صحيح نيازهاي آموزشي سازمان * *  
9 ارتباط مستقيم با واحدهاي مختلف جهت رفع كمبود نيروي انساني مورد نياز آنها. *    
10 نظارت بر جابجايي نيروي انساني در سطح شركت بر اساس طرح هاي گردش شغلي و برنامه ريزيهاي انجام شده *    
11 ايجاد ارتباط با دانشگاهها و ساير مراكز علمي تحقيقاتي جهت تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمان بر اساس ضوابط *    
12 نظارت بر تدوين برنامه هاي آموزش بر اساس نيازسنجيهاي صورت گرفته و امكانات سازمان به منظور حصول اطمينان از انطباق برنامه ها با نيازها *    
13 نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش بر اساس برنامه تدوين شده و استانداردهاي موجود به منظور حصول اطمينان از تطابق برنامه ها و استانداردها و نيازها و همچنين چگونگي چگونگي اجرا (مكان ، زمان ، محتوا و ... ) *    
14 تعيين شاخصهاي پايش فرايندهاي برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش بر اساس ضوابط و استانداردهاي موجود به منظور بهبود فرايندها   *  
15 نظارت بر ارزيابي دوره هاي آموزشي بر اساس استانداردها به منظور حصول اطمينان از اثربخش بودن دوره هاي آموزشي و رفع نواقص احتمالي *    
16 نظارت بر فعاليت كتابخانه بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح فرايندنظارت بر توزيع كتب بين همكاران و مسابقات كتابخواني برگزار شده *    
17 نظارت بر فعاليتهاي كارآموزي در سازمان بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح فرايند كارآموزي و انطباق با ضوابط *    
18 نظارت بر اعزام آموزش گيرندگان به موسسات آموزشي گردهماييها ، كنفرانسها ، سمينارها و بازديدها *    
19 نظارت بر فعاليتهاي بازديد از سازمانها و موسسات مختلف بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح فرايند *    
20 پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعزام به خارج به منظور بازديدها و يا گذراندن دوره هاي آموزشي به معاون منابع انساني و مدير عامل و اجراي مراحل مربوط تا اعزام به خارج همكاران و تاييد ماموريت آموزشي كاركنان و كليه ماموريتهاي خارج از كشور   *  
21 مكاتبه با دانشگاهها و موسسات آموزشي بمنظور انجام هر كدام ازمراحل آموزش، مكاتبه باواحدهاي شركت درراستاي مواردمربوط به آموزش و يا برنامه ريزي نيروي انساني
 
22 انجام كليه مكاتبات لازم جهت تهيه منابع علمي و آموزشي مورد نياز در صورت لزوم،تدوين ضوابط ودستورالعملهاي مربوط به تهيه واجراي برنامه‌هاي آموزشي در چارچوب مقررات و آيين نامه هاي مصوب.  *
 
23 نظارت بر فعاليتهاي مربوط به آزمونهايي از قبيل : تعيين سطح ، تاييد تسلط و تعيين مهارت بر اساس ضوابط موجود به منظور حصول اطمينان از انجام صحيح فرايند هاي مربوط به آزمونها   *  
24 نظارت بر ثبت سوابق آموزشي بر اساس روشهاي موجود و فرمهاي مربوطه به منظور حصول اطمينان از دقت و صحت اطلاعات ثبت شده    
25 تهيه گزارشهاي لازم بر اساس فعاليتهاي انجام شده و اهداف و نيازها و سازمان به منظور ارائه به واحدهاي ذي ربط  * *  
26 كنترل و بررسي صورت وضعيتهاي آموزش – سمينارها و ... بر اساس تعرفه ها و قرادادها به منظور تاييد صورت وضعيت آنان و ارجاع به امور مالي *    
27 نظارت براجراي دوره هاي آموزشي ويژه پيمانكاران و تاييد صورت حسابهاي مربوط به آموزش انان وارجاع به امور مالي و نظارت بر آزمونهاي برگزارشده توسط فني وحرفه اي * *  
28 بازنگري و بهبود مستمر فرايندها و وظايف در راستاي نقشه استراتژي و چشم انداز شركت *    
29 رعايت اصول ، استانداردها و قوانين ايمني *    
30 انجام ساير وظايف و امور محوله
 
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal