مدیریت مصرف
چگونه هزينه مصرف انرژي خانه خود را كاهش دهيم

چگونه هزينه مصرف انرژي خانه خود را كاهش دهيم

مصرف انرژي در خانه ها سالانه 2ميليون ريال براي هر خانواده ايراني هزينه در بر دارد كه متاسفانه بخش زيادي از اين رقم تلف ميشود.
در واقع رعايت نشدن برخي استانداردها در ساختمان سازي و لوازم انرژي بر، موجب شده مصرف انرژي از حد متعارف خود خارج شود.
شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور براي مصرف صحيح انرژي راهكارهايي ارائه داده است كه به عنوان طرح جامع انرژيهاي خانگي منتشر شده است كه در زير به بخشهايي از آن اشاره ميشود.

مصرف انرژي خانه
اولين گام براي استفاده كارآمدتر از انرژي در بخش خانگي، يافتن نقاطي از خانه است كه بيشترين مصرف انرژي را دارد. مميزي انرژي، اين نقاط را نشان داده و با ارائه اندازه گيريهاي دقيق، راههايي براي كاهش هزينه هاي انرژي پيشنهاد ميكند. در مورد مميزي انرژي نكاتي يادآور ميشود:
1 - در صورت امكان از طرح ساختمان خود نقشه هاي اجرايي ماندن كف، ديوار و سقف را بخواهيد و از ميزان صحيح عايقكاري حرارتي در آن اطمينان حاصل كنيد.
2 - تمام سوراخها و شكافهاي ديوارها، سقفها، درها، اتصالات روشنايي، سوئيچها و خروجيهاي برق را كه موجب نشست هوا به بيرون يا درون ميشوند، كنترل كنيد.
3 - از باز نبودن دريچه شومينه اطمينان حاصل كنيد.
4 - از صحت عملكرد كليه وسايل منزل و نيز سيستمهاي سرمايش و گرمايش اطمينان حاصل كنيد.
5 - روشناييهاي مورد نياز خانواده را بررسي كنيد و با استفاده از الگويي مناسب، نورهاي مناطق پرمصرف مانند اتاق نشمين، آشپزخانه و قسمتهاي بيروني را مورد توجه قرار دهيد. راههاي استفاده از نور روز و كاهش زمان روشن بودن لامپها را بررسي كرده و لامپهاي رشتهاي را با لامپهاي استاندارد فلورسنت يا لامپهاي كم مصرف جايگزين كنيد. عايقكاري حرارتي و هوابندي
 
يكي از سريعترين و سودآورترين نتايج استفاده از طرح جامع انرژيهاي خانگي، بررسي چگونگي عايقكاري منزل به منظور كاستن اتلاف انرژي است. اين كار باعث استفاده مناسبتر از هزينههاي پرداختي انرژي ميشود. توليد يك عايق مناسب با استفاده از تركيب مصالح و تفكيكهاي ساخت و ساز، منجر به ايجاد بنايي با خصوصيات حرارتي مطلوب ميشود؛ به طوري كه نياز به عملياتي نظير تصفيه هوا و كنترل ميزان رطوبت ضروري نيست. با صرف هزينهاي اندك ميتوان با استفاده از محصولات عايق كار و هوابندي خاص، هزينههاي سرمايهگذاري مورد نياز براي تامين سرمايش و گرمايش را تا 30درصد كاهش داد.

هوابندي
نشت هواي گرم از خانه به بيرون در تابستان و خروج آن در طول زمستان دليل عمده هدر رفتنهاي زياد پرداختي انرژي در خانه است. از جمله سريعترين راههاي صرفهجويي در هزينه، گچ گرفتن، درزگيري يا هوابندي تمامي شكافها، تركها و روزنههاي مرتبط با فضاي بيرون است. با كاهش دادن راههاي نفوذ هوا ميتوان با 14درصد در پرداخت قبوض انرژي صرفهجويي كرد.
اين راهها عبارتنداز: آبريز سقف، ورودي اتاق شيرواني، جعبه و كابلهاي برق، لولهكشيها، دودكش آب گرمكن، كانالها، درها و چارچوبها، هواكش شومينه، ورودي هواي گرم، چارچوب پنجرهها، كف و تزئينات داخلي، فضاهاي دسترسي به لولهكشي، كليدها و پريزهاي برق، اتصالات روشنايي و آستانه درها.

نكاتي درباره هوابندي
اگر راهكارهاي هوابندي را در خانه به كار ببنديد تا اندازه زيادي از هدر شدن انرژي جلوگيري كردهايد.
1 - ابتدا راههاي ورود و خروج هوا به خانه را امتحان كنيد. در يك روز بادي با قرار دادن تكه چوب در حال سوختن جلوي مكانهايي نظير پنجره، در، جعبههاي برق، اتصالات لوله، اتصالات سقف و ساير نقاط كه احتمال ارتباط با بيرون براي آنها متصور است، اين آزمايش صورت ميگيرد. در صورتي كه يك جريان افقي از حركت دود ايجاد شود، نشاندهنده وجود شكاف است كه بايد با درزگيري، گچكاري يا بتونهكاري رفع شود.
2 - در و پنجرههايي را كه نشست دارند، درزبندي كنيد.
3 - فضاي توخالي بالاي كابينت، سقفها، كفها، ديوارهاي بيروني و مسيرهاي سيمكشي برق را كه نشست دارند، درزبندي كنيد.
4 - پشت كليد و پريزهاي برق موجود بر روي ديوارهاي بيروني، واشر لاستيكي نصب كنيد.
5 - سوراخهاي موجود روي عايق را كه به واسطه كثيف بودن عايق ديده نشده و منشا نشت هوا هستند، جستوجو كنيد. شما ميتوانيد اين مشكل را با چسباندن صفحات پلاستيكي روي آنها و گچ گرفتن اطراف صفحات رفع كنيد.
6 - بر روي پنجرههاي تك جداره، پرده كركرههاي قابل تنظيم در بخش بيروني مانند پرده كركره پارسيانا نصب كرده يا آن را با پنجرههاي دوجداره جايگزين كنيد.
نصب اين پنجرهها، ميزان مقاومت حرارتي را تا دو برابر افزايش داده و ميتواند مزيتهايي نظير كاهش ميعان آب روي پنجره و نيز ممانعت از يخزدگي را به دنبال داشته باشد.
7 - در زمان استفاده نكردن از شومينه، دريچه هواكش آن كاملا بسته باشد. يكي از عوامل مهم در طراحي شومينه، امكان خروج سريع دود است، بنابراين تا زماني كه هواكش كاملا بسته نباشد، هواي گرم، بيست و چهار ساعته به سرعت در حال خروج است.
8 - جهت كاهش نشت ديوارهاي بيروني در ساختمان جديد، كوبيدن محل اتصال پوشش خارجي يا درزبندي و گچ گرفتن ديوارهاي خارجي ضروري است.


سرمايش و گرمايش
براي سرمايش و گرمايش، بايد انرژي و هزينه بيشتري نسبت به ساير سيستمهاي خانگي به كار برد. براي نمونه 44درصد از مبلغ قبوض تاسيسات مربوط به فرآيند سرمايش و گرمايش ميشود. اين مساله كه از چه نوع سيستم گرمايش، تهويه و هواساز در منزل استفاده ميكنيد، اهميت چنداني ندارد؛ زيرا ميتوانيد با نگهداري درست و ارتقاي تجهيزات خانه، آسايش خود را بالا برده و در هزينه صرفهجويي كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه در مقايسه با سيستمهاي كلي خانگي، يك ديگ با كاركرد بهينه، به تنهايي نميتواند مخارج انرژي را كاهش دهد. با انجام كارهايي نظير نگهداري خاص از سيستمها، ارتقاي سيستم با عايقهاي ويژه، هوابندي و تنظيم ترموستات، ميتوانيد مبلغ صورتحساب انرژي خود را كاهش داده و آلودگي ايجاد شده را به نصف برسانيد.

سيستمهاي گرمايش خانگي
براي گرم كردن خانه در نقاط مختلف كشور سوختهاي مختلفي همچون گاز، نفت، برق و غيره استفاده ميشود كه براي بهينه شدن مصرف سوخت نكات زير قابل توجه است:
1 - بين رادياتور و ديوار پشت آن از صفحات انعكاس گرمايي استفاده كنيد.
2 - از فن تهويه آشپزخانه، حمام و ساير نقاط، به شكل معقول استفاده كنيد. اينگونه فنها ميتوانند در طول يك ساعت مقدار قابل توجهي از هواي گرم يا سرد را از خانه خارج كنند. به محض پايان كار آنها را خاموش كنيد.
3 - در طول فصول گرم جلوي پنجرههاي جنوبي ساختمان، سايبان يا پرده نصب كنيد.
4 - در زمستان در طول روز پرده را كنار بزنيد تا نور وارد شود و در طول شب براي جلوگيري از ورود هواي سرد، آن را بسته نگه داريد. در فصل گرم نيز در طول روز سايهبان و پوشش پنجره را براي جلوگيري از دريافت حرارت خورشيدي بسته نگه داريد.
5 - در اتاقهايي را كه بلااستفاده بوده و از باقي قسمتهاي منزل جدا شده، بسته نگه داريد. درجه ترموستات را پايين آورده و يا وسيله گرمايشي آن قسمت را خاموش كنيد. اما اگر گرمايش آن اتاقها روي تعبيه قسمتها تاثير منفي دارد، آن را خاموش نكنيد. به عنوان مثال، اگر سيستم گرمايش شما پمپ حرارتي است، خروجيها را هرگز نبنديد؛ زيرا بستن خروجيها باعث صدمه زدن به پمپ حرارتي ميشود.
6 - درصورت خريداري يك سيستم گرمايش يا سرمايش جديد، تجهيزاتي با بازده انرژي بالا انتخاب كنيد. براي مقايسه انرژي مصرف، پيمانكار بايد قادر به ارائه ليستي از انواع مختلف مدلها و طرحها باشد. از اين رو مدلي را كه بالاترين رده انرژي را در برچسب انرژي دارد، استفاده كنيد


كانالها
اگرچه كانالها در زير پاي شما يا بالاي سر شما هستند، ولي يكي از مهمترين سيستمها در خانه شما بوده و با اتلاف انرژي، مقدار زيادي از پول شما را هدر ميدهند.
سيستم كانالكشي خانه، يك شبكه شاخهاي از لولههاي موجود در بين ديوار، سقف يا كف خانه است كه هواي توليدشده در ديگ و تهويه مطبوع مركزي را به داخل اتاق حمل ميكند. كانالها معمولا از ورقهاي فلزي، فايبرگلاس و گاهي اوقات نيز عايقي ندارند. كانالهايي كه به محيطهاي غيرگرم نشت حرارت دارند، سالانه مقدار زيادي اتلاف هزينه را موجب ميشوند. كانالهاي عايق شده در فضاهايي كه سيستم گرمايش و سرمايش ندارند، معمولا بسيار اقتصادي هستند.

داكتها
داكتها درزبندي نشده زير سقفها و پيلوتهاي بدون استفاده و كمارتفاع، گرما را از دست داده و موجب افزايش هزينهها ميشوند. براي جلوگيري از فرسودگي، تركخوردگي و چسبندگي نوارهاي عايقكاري به مرور زمان به نكات زير توجه داشته باشيد:
الف- فراموش نكنيد داكتهاي عايقشده زيرزميني، فضاي زيرزمين را سردتر خواهد كرد. در صورتي كه داكتها و ديوارهاي زيرزمين عايق نشدهاند، هر دو را مورد توجه قرار دهيد.
ب- اگر زيرزمين خانه به فضاي قابل زندگي تغيير كاربري داد، داكتهاي رفت و برگشت هواي گرم را براي تمامي اتاقهاي زيرزمين تامين كنيد.
پ- از وجود عايق مناسب در اطراف داكتهاي هواي سرد به منظور جلوگيري از تشكيل رطوبت اطمينان حاصل كنيد.
ت- براي تعمير و كمك در زمينه عايقبندي داكتها با يك متخصص تماس بگيريد.


پمپهاي حرارتي
اگر براي گرمايش خانه از برق استفاده ميكنيد، نصب يك پمپ حرارتي با بازده انرژي بالا را مدنظر قرار دهيد. پمپهاي حرارتي از جمله كاراترين وسايل تامين حرارت الكتريكي در شرايط آبوهوايي معتدل است و حرارت تامين شده متوسط آنها سه برابر وسايل هماندازه آنها از نظر مصرف انرژي است. پمپهاي حرارتي داراي سه نوع هوا به هوا، آبي و زميني جهت تامين انرژي هستند. آنها حرارت را از هوا، آب يا زمين بيرون خانه شما دريافت و آن را جهت استفاده داخل منزل متمركز ميكنند. پمپهاي حرارتي به عنوان تهويه مطبوع مركزي ميتوانند دومنظوره استفاده شوند. آنها همچنين ميتوانند با بيرون بردن گرماي منزل، خانه را سرد كنند. پمپهاي حرارتي ميتوانند ميزان برق مصرفي جهت گرمايش را بين 30 تا 40درصد كاهش دهند.

نكاتي در مورد پمپهاي حرارتي
اگر تنظيم ترموستات پمپ به حالت دستي سبب افزايش مقاومت الكتريكي شد، آن را به حالت دستي بازنگردانيد. اين نوع از گرمايش كه اغلب به عنوان يك پشتيبان براي پمپ حرارتي محسوب ميشود، بسيار گران است. همچنين فيلترها را حداقل يكبار در ماه تعويض يا در صورت نياز، تميز و طبق توصيه سازنده آن را نگهداري كنيد.

شومينه
شومينه در صورت استفاده نامطلوب و رعايت نكردن ملزومات آن، ميتواند به عنوان يكي از منابع اتلاف حرارتي باشد. به عبارتي با اين كار بخشي از انرژي به همراه حجمي از هواي گرم، مستقيم از دودكش بيرون فرستاده ميشود.
از اين رو رعايت نكات زير ضروري است:
- اگر از شومينه استفاده نميكنيد، دودكش آن را درزگيري كنيد و دريچه آن را بسته نگه داريد. باز گذاشتن دريچه، به منزله باز گذاشتن پنجرهاي به پهناي حدود 20سانتيمتر در طول زمستان براي خروج هواي گرم است.
- بازگذاشتن دمپر زير شومينه به كاهش تلفات حرارتي كمك ميكند يا درز دمپر را به اندازه 2تا3سانتيمتر بازگذاشته و درهاي اتاق را ببنديد.
- درهاي شيشهاي نشكن نصب كرده و يك سيستم تبادل كه هواي گرم را به اتاق بازگرداند، تعبيه كنيد.
-درز دمپر دودكش را درزبندي كرده و تا حد امكان آن را كيپ كنيد.
-اطراف دودكش را گچگيري كنيد.
-از شبكههاي فلزي مخصوص C شكل جهت هدايت هواي سرد اتاق به داخل شومينه استفاده كنيد تا هواي گرم در اتاق به چرخش درآيد. نكاتي در مورد سرمايش
- ترموستات را تا حدي كه به راحتي و آسايش شما صدمه نميزند، پايين نگه داريد. تفاوت كم بين درجه حرارت داخل و خارج كاهش مخارج را در پي دارد.
- درجه ترموستات را پايينتر از درجه متداول نگذاريد؛ زيرا اين كار باعث تسريع در سرمايش محيط نشده و مخارج بيشتري را تحميل خواهد كرد.
- در ورودي شبكه تهويه مطبوع به دليل تاثيرات بيشتر در سرمايش از يك فن استفاده كنيد، بدون اينكه مخارج انرژي به كار رفته را افزايش دهيد.
- از سايه درختان و گياهان بر روي دستگاههاي تهويه استفاده كنيد؛ اما توجه كنيد كه مسير ورودي تهويه مختل نشود. دستگاه تهويه در حال كار در زير سايه، تا 10درصد كمتر از تهويه زير آفتاب انرژي مصرف ميكند.


گرمايش شبانه
با بهكارگيري ترموستات قابل برنامهريزي ميتوانيد گرمايش خانه را شب هنگام يا زماني كه در منزل نيستيد پايين آوريد. سرمايش
با روشن كردن خودكار سيستم تهويه مطبوع در شبهاي تابستان ميتوانيد به صرفهجويي در هزينههاي انرژي خود كمك كنيد. (با اين روش بدنه ساختمان در شبهاي خنك تابستان سرد شده و در روز، احساس خنكي بيشتري خواهيد كرد).
با كم كردن درجه ترموستاتها به ميزان 10 تا 15درصد در هشت ساعت روزانه، شما ميتوانيد تا 10درصد در هزينههاي انرژي سالانه صرفهجويي كنيد. انجام اين كار ميتواند بدون زحمتي براي شما، به صورت اتوماتيك يا توسط ترموستاتهاي قابل برنامهريزي صورت گيرد. به كمك اين ترموستات شما ميتوانيد وسايل تهويه هوا يا گرمايش را طبق جدول زمانبندي روشن كنيد. در نتيجه وسايل در زمانهايي كه شما خواب هستيد يا هنگامي كه قسمتي از خانه استفاده نميشوند به كار نميرود.
ترموستاتهاي قابل برنامهريزي ميتوانند تنظيماتي را كه به صورت دستي در طول روز يا هفته اجرا كردهايد به صورت داده اطلاعاتي، ذخيره و تكرار كنند.
به منظور صرفهجويي بهتر ميتوانيد از سيستم كنترل هوشمند موتورخانه استفاده كنيد و با نصب آن روي تاسيسات موتورخانه، هزينههاي گاز مصرفي را تا 60درصد كاهش دهيد. همچنين نصب شير ترموستاتيك بر روي رادياتورهاي شوفاژ، به ميزان قابلتوجهي از مصرف انرژي ميكاهد.

گرمايش آب
آب گرم مصرفي، سومين عاملي به شمار ميرود كه در خانه انرژي نياز دارد.
به طوري كه 20درصد صورتحساب انرژي تاسيسات خانه را به خود اختصاص ميدهد. برابر كاهش مخارج انرژي در اين بخش، ميتوانيد از راهكارهاي مصرف كمتر آب گرم، پايين آوردن درجه ترموستات، عايقبندي آبگرمكن و همچنين استفاده از آبگرمكنهايي كه بازده گرمايي بيشتري دارد، بهره بريد.
مصرف هفتگي آب موردنياز براي استحمام يك خانواده چهارنفره، براي يك دوش 5دقيقهاي در روز، برابر 700گالن بوده كه اين مقدار معادل مصرف آب نوشيدني يك نفر طي سه سال خواهد بود. شما ميتوانيد با استفاده از دوشها و شيرهاي كممصرف، ميزان مصرف را به نصف تقليل دهيد.
براي بهينه شدن مصرف انرژي در گرمايش آب، رعايت نكات زير ميتواند راهگشا باشد:
- نشت شيرها را برطرف كنيد. زيرا يك شير داراي نشت، مقدار زيادي از آب را در مدتي كوتاه هدر ميدهد.
- كليه لولهها و مخازن ذخيره آبگرمكن گازي يا نفتي خود را به استثناي بخشهاي بالا و پايين آبگرمكن و ترموستات يا مشعل، عايقكاري كنيد.
- از شيرها و روشهاي كممصرف استفاده كنيد.
- آبگرمكن جديدي با كارآيي حرارتي بالاتر را تهيه كنيد. به خصوص زماني كه عمر آبگرمكن شما بيش از 7سال است. گرچه هزينهاي براي شما دارد، اما در طول كاركرد وسيله، جبران ميشود.
- ترموستات آبگرمكن را پايينتر بياوريد. زيرا اكثر آبگرمكنها هنگام خروج از كارخانه روي دماهاي بالاتر تنظيم شدهاند. دماي مناسبي براي استفاده از آب گرم است.
- هر سه ماه يك بار آب مخزن را جهت عاري شدن از رسوبات كه موجب پايين آمدن بازده حرارتي آبگرمكن ميشود، تخليه سازيد. به توصيههاي سازنده در اين خصوص توجه كنيد.
- چنانچه در محيطي گرم و آفتابي زندگي ميكنيد و گرمايش آب را با جريان الكتريسيته يا سوخت انجام ميدهيد، نصب آبگرمكنهاي خورشيدي را مدنظر قرار دهيد. سيستم پانلهاي خورشيدي، سازگار با محيطزيست بوده و به راحتي با نصب روي سقف با معماري خانه شما سازگار ميشود.
- سعي كنيد به جاي استفاده از وان، از دوش جهت استحمام استفاده كنيد. در استحمام با وان 15 تا 25 گالن آب مصرف ميشود، در حالي كه اين مقدار براي دوش 5 دقيقهاي كمتر از 10گالن است.
- نصب يك سيستم بازيافت حرارت از آبهاي گرم ريخته شده به فاضلاب را مدنظر قرار دهيد.
- برچسبهاي راهنماي انرژي را هنگام خريد مدنظر داشته باشيد.


پنجره ها
يكي از جذابترين موارد قابل بحث، پنجرهها هستند كه مسووليت تامين تهويه و نور روز زمستان را برعهده دارند. واقعيت اين است كه 10 تا 15درصد صورتحسابهاي انرژي به طور مستقيم به اين بخش اختصاص دارد. پنجرههايي كه در طول تابستان در معرض تابش مستقيم نور خورشيد هستند، عملكرد تهويه مطبوع خانگي را دو تا سه برابر افزايش ميدهند.
اگر در مناطق آفتابي زندگي ميكنيد، پنجرههاي جديدي را كه كاركرد آنها براساس جذب انتخابي پرتوهاي خورشيدي استوار است، مدنظر قرار دهيد. برخي از اينگونه پنجرهها نياز به توليد سرمايش را به نصف كاهش ميدهند. اگر در مناطق سردسير هستيد، پنجرههاي تكجداره خود را تعويض كنيد و از پنجرههاي دوجداره كه داخل آنها گاز پر شده است استفاده كنيد. در غير اين صورت نكات زير را براي افزايش كارآيي پنجرهها مورد توجه قرار دهيد:
- از پنجرههاي مقاوم در برابر بادهاي شديد كه در كاهش 20 تا 50درصدي تلفات حرارتي موثر است، استفاده كنيد. در اينگونه پنجرهها تمامي قسمتهاي متحرك، هوابندي شده و به واسطه مواد انعطافپذير به كار رفته در آن، تمام درز لبهها گرفته شده است.
- در صورت نياز، پنجرههاي مقاوم در برابر توفان را تعمير يا هوابندي كنيد.
- بر روي پنجرهها، سايبان رو به جنوب و غرب نصب كنيد.
- از پردهها و سايبانها در طول شب استفاده كرده و آنها را در طول روز كنار بزنيد.
- پنجرههاي جنوبي منزل را به منظور استفاده بيشتر از تابش خورشيد تميز نگاه داريد.
- از نوار درزگير استفاده كنيد.
 
يا اگر در مناطق گرمسير زندگي ميكنيد رعايت نكات زير ميتواند مفيد باشند:
از سايهبان يا پارچههاي سفيد جهت انعكاس حرارت به بيرون خانه استفاده كنيد.
همچنين پردهها را در جهت جنوبي و غربي بسته نگه داريد و از سايهبان در پنجرههاي جنوبي يا غربي استفاده كنيد.

روشنايي
افزايش بازدهي روشناييها، يكي از راههاي موثر در كاهش مخارج برق مصرفي است. اگر 25درصد از روشنايي خانه خود را با لامپهاي كممصرف جايگزين كنيد، مخارج برق شما تا 50درصد كاهش مييابد. علاوهبر آن عمر لامپهاي كممصرف، 6 تا 10برابر لامپهاي معمولي است.
براي روشنايي خانه و محل كار به نكات زير توجه داشته باشيد:
- در آباژورها به جاي لامپهاي هالوژن از لامپهاي كممصرف استفاده كنيد. اين گونه لامپها بين 60 تا 80درصد كمتر انرژي مصرف ميكنند، نور و درخشندگي بيشتري توليد كرده و نسبت به لامپهاي هالوژن سطح خنكتري دارند.
- هنگام خريد اين محصولات برچسب انرژي را مدنظر قرار دهيد.
- به منظور جلوگيري از روشن ماندن چراغهاي محوطه در طول روز از تايمر يا سنسور حساس به نور خورشيد استفاده كنيد.
- لامپهاي گازي تزئيني محوطه را خاموش كنيد. مصرف ناشي از روشن بودن فقط 8 لامپ گازي در طول سال، بيشتر از انرژي حاصل از سوزاندن گاز طبيعي براي گرمايش خانهاي با همان اندازه در طول زمستان است.
- نور وسايل توليدكننده نور را روي نقطهاي كه مايل به استفاده از آن هستيد، متمركز كنيد. به عنوان مثال، مهتابي را زير كابينت بر روي سينك ظرفشويي قرار دهيد يا هنگام مطالعه از روشنايي موردي نظير چراغ مطالعه استفاده كنيد.
- در ميزهاي متحرك يا لامپهاي كف از لامپهاي كممصرف استفاده كنيد.
در هنگام انتخاب به اندازه آنها توجه كنيد. بعضي از سوئيچهاي خانگي با لامپهاي بزرگتر سازگاري ندارند.
- يكي از بهترين اماكن جهت استفاده از لامپهاي كممصرف، محوطه بيروني ساختمانها، است؛ چرا كه طول عمر اين لامپها زياد است.
- اگر در اقليم سردي زندگي ميكنيد، حتما لامپي با بالاست مخصوص هواي سرد بخريد.
- لامپهاي فلورسنت كممصرفي را انتخاب كنيد كه توان آن حدود يك سوم توان لامپ تنگستني است كه ممكن است استفاده كرده باشيد.
- گردوخاك لامپها را به طور مرتب تميز كنيد زيرا يك لايه گرد و غبار ميتواند 50درصد كارآيي لامپها را كاهش دهد.
- بهتر است در راهروها، پاسيوها و ايوانها از لامپ با توان پايين استفاده شود؛ زيرا علاوهبر كارآيي بهتر، به دليل نور ملايمي كه دارند، حشرات موذي كمتري را به خود جذب ميكنند.
- لامپهاي هالوژن توليد حرارت ميكنند كه اين امر، خطر آتشسوزي را به همراه دارد. از لامپهاي كممصرف در آباژور استفاده كنيد؛ چراكه اين لامپها كممصرف هستند و مطمئنترند.
 

لوازم خانگي
لوازم خانگي حدود 20درصد از مصرف انرژي خانگي را به خود اختصاص ميدهند. لوازمي از قبيل يخچال، ماشين لباسشويي و اتو از نظر مصرف در اين دايره قرار ميگيرند.
هنگام خريد وسايلي همچون بخاري، يخچال، ماشين لباسشويي، اجاق گاز و غيره به برچسب انرژي آنها توجه داشته باشيد. رده بالاتر به معناي بازده بيشتر، كاهش مصرف انرژي و صرفهجويي در هزينههاي مصرفي است. رده A پربازدهترين و رده G كمبازدهترين است. بخاريهاي بدون دودكش
استفاده از بخاري بدون دودكش گازي يا نفتي در اكثر كشورهاي پيشرفته بسيار متداول است. اين نوع بخاريها به دليل بازده بالاي 98درصد انتخاب خوبي هستند.
البته استفاده از اين نوع بخاريها در فضاهاي بسته كه اكسيژن چنداني رد و بدل نميشود، ميتواند خطرناك باشد. هنگام استفاده از بخاريهاي بدون دودكش به نكات زير توجه كنيد:
- فقط از سوخت متناسب با نوع بخاري (نفتوگاز) استفاده شود.
- به دليل وجود سيستمهاي ايمني خاموشكننده در اثر كاهش ميزان اكسيژن، اين وسايل نبايد توسط افراد غيرمجاز تعمير يا دستكاري شود.
- تبديل نوع سوخت اين بخاري از گاز طبيعي به مايع يا بالعكس، به دليل وجود سيستم ايمني امكانپذير نيست.
- در صورت خاموش شدن خودكار بخاري، بلافاصله اقدام به روشن كردن بخاري نكنيد.
- تهويه فضا در هنگام كاركرد بخاري بدون دودكش الزامي است.

يخچال
برچسب انرژي يخچال نشاندهنده ميزان كيلووات مصرفي در طول سال براساس مدل يخچال است. عدد كوچكتر نشاندهنده مصرف انرژي كمتر يخچال و در نتيجه هزينه انرژي كمتر است. توجه به نكات زير براي بهبود كاركرد يخچال مفيد است:
- يخچال يا فريزر را روي درجه حرارت پايين تنظيم نكنيد. درجه حرارت توصيهشده براي غذاي تازه در يخچال، 3 تا 5درجه سانتيگراد و در قسمت فريزر 15-درجه سانتيگراد است. اگر فريزر جداگانه براي نگهداري مواد غذايي در مدت طولانيتر داريد، دماي 18-درجه توصيه ميشود.
- جهت اندازهگيري دقيق دماي يخچال، دماسنجي را به داخل ليوان آب گذاشته، در وسط يخچال قرار دهيد. پس از 24ساعت درجه آن را بخوانيد. براي اندازهگيري دماي فريزر نيز دماسنج را در بين بستههاي منجمد مواد غذايي قرار دهيد و پس از 24ساعت دما را بخوانيد.
- سعي كنيد دفعات برفكزدايي دستي يخچال و فريزر را تا حد امكان كم كنيد؛ زيرا كارآيي انرژي وسيله؛ پايين ميآيد؛ اما اجازه ندهيد كه قطر يخ تشكيلشده بيشتر از يك سانتيمتر شود.
- از سالم بودن درزبندي در يخچال و عدمخروج هواي سرد داخل آن اطمينان حاصل كنيد. به اين منظور، اسكناس يا تكه كاغذي را ميان درب يخچال قرار دهيد. در صورتي كه به آساني بتوانيد آن را بيرون بكشيد، مشخص ميشود كه نوار دور درب يخچال بايد تعمير، تنظيم يا تعويض شود.
- ظروف غذا يا آب را با سرپوش داخل يخچال بگذاريد. غذاهاي فاقد پوشش، رطوبت توليد كرده و موجب كار بيشتر كمپرسور ميشود.
- يخچال را با فاصله مناسب از ديوار قرار دهيد. در صورت امكان سالي يك بار كويل كندانسور را تميز كنيد، زيرا كارآيي يخچال با كويل تميز بالاتر است. صرفهجويي انرژي در وسايل آشپزخانه
- زماني كه به آب كمي نياز داريد يا درجه حرارت آب براي شما مهم نيست، شير آب سرد را باز كنيد زيرا در صورتي كه شير آب گرم را باز ميكنيد؛ حتي اگر آب خروجي شير سرد باشد، مقداري انرژي مصرف ميشود تا آب گرم وارد لولهها شود.
- اگر قصد داريد اجاق گاز بخريد، مدلي را كه سيستم فندك دارد، خريداري كنيد. فندك الكتريكي نسبت به شمعك، مصرف انرژي كمتري دارد؛ زيرا نيازي به روشن بودن دائم آن نيست.
- در اجاق گاز، شعله زرد نشاندهنده سوختن نامناسب گاز است و در واقع بايد به رنگ آبي باشد. در صورت زرد بودن شعله، با يك تعميركار ماهر يا سازنده مشورت كنيد.
- شعله پخشكن گاز و صفحه انعكاسگر زير آن را تميز نگه داريد؛ زيرا در اين حالت انرژي گرمايي بهتر منتقل شده و انرژي كمتري مصرف ميشود.
- براي جوش آوردن آب داخل كتري يا قوري، در آنها را ببنديد. با اين كار زمان جوش آمدن آب كوتاهتر شده، انرژي كمتر مصرف ميشود.
- اندازه شعله و ظرف روي آن بايد متناسب باشد. در صورتي كه از اجاق برقي استفاده ميكنيد، شعله زير ظرف را چند دقيقه زودتر از زمان طبخ خاموش كنيد؛ زيرا اين شعله بدون استفاده از الكتريسيته براي مدتي گرم باقي ميماند.
- جهت طبخ وعدههاي كوچك از دستگاه الكتريكي كوچك استفاده كنيد. يك تستر بين يك دوم تا يك چهارم وسيلههاي بزرگ انرژي مصرف ميكند.
- در صورت امكان براي آشپزي از مايكروويو استفاده كنيد. اين وسيله زمان طبخ را كاهش ميدهد.


لباسشويي
نزديك به 80 تا 85درصد انرژي مصرفي در لباسشويي مربوط به گرم كردن آب است. دو راه براي كاهش مصرف اين انرژي وجود دارد: استفاده از حالت مصرف كم آب و تنظيم درجه حرارت پايينتر آب. بهتر است درجه حرارت آب، متناسب با ميزان كثيفي و لكههاي چربي روي لباس تنظيم شود. تنظيم درجه حرارت از حالت داغ به گرم ميتواند مصرف انرژي را به نصف كاهش دهد. هنگام خريد به برچسب انرژي توجه كنيد. اين گونه ماشين لباسشويي احتمالا گرانتر خواهد بود؛ اما مصرف انرژي آن نسبت به نوع معمولي يك چهارم كمتر است و آب كمتري مصرف ميكند. همچنين مقدار زيادي انرژي در زمان خشك شدن لباسها صرفهجويي ميشود. زيرا بيشتر آب لباسها در حال آبگيري دوراني از لباس خارج ميشود.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
17943
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal