مدیریت مصرف
بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری ها

بهينه سازي مصرف سوخت در مرغداري ها
ديوارها
با توجه به سطح بالاي ديوارها در يك سالن پرورش و با توجه به نقش مهم آنها در كمك به حفظ گرماي سالن و جلوگيري از اتلاف حرارتي در زير به نكاتي درمورد آن اشاره مي گردد:
1- ديوارهاي چوبي سبك، ارزان و عايق هستند و جهت رفع مشكلات آنها بهتر است چوب با مواد نگهدارنده و ضد رطوبت كاملا اشباع و در سطح داخلي از يك لايه آلومينيوم استفاده شود.
2- ديوارهاي از جنس بلوك هاي سيماني مخصوص مناطق گرمسيريا سردسير هستند و حد فاصل بلوك ها براي عايق بندي با ملات پر نمي گردد و هوا در آن نقش عايق دارد.
3- ديوارهاي چند لايه ( ساندويچي) كه بصورت پيش ساخته تهيه مي شوند بدليل استفاده مواد عايق گرما و رطوبت مانند پشم شيشه، يونوليت، پلاستيك و اسفنج فشرده ديوارهاي مناسبي جهت كاهش اتلاف حرارتي در سالن محسوب مي گردند.
 

سقف ها
شكل و طرح سقف سالن هاي پرورش اهميت زيادي در تنظيم دما و هزينه انرژي در سالن دارد. در ادامه به نكاتي مختصر در زمينه رابطه طراحي و نوع سقف با اتلاف انرژي اشاره مي شود :
1- طراحي سقف كاذب در سالن از نظر عايق نمودن مناسب است.
2- سقف چوبي در سالن هايي كه داراي سيستم گرمايش نامطمئن مي باشند از لحاظ آتش سوزي خطرناك است.
3- سقف هاي تيرآهن و بتوني بدليل داشتن نقش عايق رطوبت ، گرما و سرما و همچنين مقاومت در برابر آتش سوزي جزء بهترين نوع سقف ها هستند.
4- سقف هاي ايرانيتي و شيرواني جهت رطوبت و حرارت عايق شوند.
5- سقف هاي چند لايه (ساندويچي) كه يك لايه عايق حرارتي در آنها بكار رفته سقف هاي بسيار مناسبي از لحاظ عايق بودن در برابر حرارت و رطوبت مي باشند.
6-ارتفاع مناسب سقف از نظرامكان گرم نمودن و تهويه مناسب 5/2 تا 3 متر است.
7- به ازاي هر مترمربع از سطح پشت بام نياز به قطر 6/0 تا 8/0 سانتي متر ناودان است كه بايد با شيب مناسب و بصورت عايق نصب شود.
8- به منظور استفاده بيشتر از نور و تهويه طبيعي و در صورت عريض بودن بيش از حد سالن ها، مي توان از سقف هاي شكسته استفاده كرد، بطوري كه نور و هوا نتوانند به راحتي از پنجره هاي دو طرف به زواياي مختلف سالن برسند.
9- در مناطق سرد و مرطوب با ريزش برف و باران فراوان، سالن هاي با مقطع نيم دايره ( تونلي) مي توانند كارايي بهتري داشته باشند.
10- در مناطق گرم و خشك و كويري همراه با بادهاي موسمي، سالن هاي داراي طاق ضربي و نماي گنبدي (سالن هاي سنتي)از بازده و كارايي مناسب و مطلوبي برخوردار هستند.
 

عايق كاري سالن مرغداري
1- با توجه به اينكه معمولا دماي هواي خارج سالن، پايين تر يا بالاتر از هواي داخل آن مي باشد. يكي از راههاي حفظ دماي سالن، عايق نمودن آن در برابر انتقال حرارت است. اين امر در مورد سالن هاي باز و بسته يك شرط لازم به حساب مي آيد. با توجه به اينكه بيشتر حرارت از طريق مصالح ساختماني سقف، ديوارها و اندكي هم از راه كف منتقل مي شود، لازم است در ساخت سالن پرورش طيور از مصالحي باقابليت انتقال حرارت كمتر استفاده شود، ولي اين امر در اكثر مواد محدود به سقف مي گردد. عايق بندي از طريق حفظ حرارت و دماي داخل سالن در زمستان و همچنين تشعشع مناسب حرارتي درتابستان باعث صرفه جويي در مصرف سوخت و افزايش راندمان توليد مي گردد.

2- كارايي هر ماده ساختماني كه جهت ساخت يا عايق بندي سالن بكار مي رود، بر اساس قدرت آن در عدم انتقال حرارت ارزيابي مي گردد. اين ميزان مقاومت مواد در برابر انتقال حرارت را با (Resistant value) R نشان مي دهند و ميزان آن براي انواع مواد ساختماني متفاوت مي باشد.
لازم به ذكر است كه عايق ها در صورت خشك بودن، در برابر حرارت مقاومت نشان مي دهند و در صورت مرطوب شدن از خاصيت مقاومت آنها نسبت به عبور حرارت كاسته مي شود. بنابراين در زمان طراحي سالن مناسب است كه عايق به صورت لايه اي مياني و دور از اثرات محيطي و رطوبت در نظر گرفته شود. ضخامت و عايق مصرفي،در نهايت ميزان مقاومت عبور حرارت ( R )قسمتهاي مختلف ساختمان مرغداري را تعيين مي نمايند.
ارزش R مناطق سردسير بيشتر از گرمسير بوده و همچنين به دليل اهميت سقف در اتلاف حرارت، ميزان R سقف در طراحي سالن از ديوار بيشتر در نظر گرفته مي شود.
جدول: ميزان مقاومت قسمت هاي مختلف سالن در برابر انتقال حرارت در اقليمهاي مختلف
3- ديوارهاي سالن ممكن است بصورت پر يا توخالي ساخته شوند.ازانواع ديوارهاي آجري، بلوكي، چوبي و چند لايه (ساندويچي) در سالن هاي مرغداري استفاده مي شود، كه در ديوارهاي آجري، بلوكي و چوبي به دليل آنكه بصورت تك لايه ساخته مي شوند بايد از يك لايه پشم شيشه در سطح داخلي يا خارجي و يا مياني آنها استفاده شود.
4- شكل و طرح سقف سالن مرغداري نقش مهمي در كاهش مصرف انرژي دارد. سقف هاي چوبي، تيرآهن و بتوني،‌شيرواني و چند لايه از سقف هاي طراحي شده جهت سالن مرغداري مي باشند.در ميان موارد ذكر شده، سقف هاي تيرآهن و بتوني از جهت عايق رطوبت و گرما بهترين نوع سقفها مي باشند، اما احداث آنها پرهزينه است. عايق كاري سقف هاي شيرواني توصيه مي گردد.

ارزش R نوع آب و هوا
ديوار سقف
2 4 گرم
5/2 8 معتدل
9 (13)14-12 سردسير

سقف هاي چند لايه كه به سقف هاي ساندويچي نيز معروف هستند از يك لايه ايرانيت خارجي، لايه مياني پشم شيشه و يك لايه داخلي ساخته مي شوند، كه از جهت عايق بودن مناسب مي باشند، ولي برخلاف سقف هاي تيرآهني و سيماني فشار زيادي را تحمل نمي كنند. ارتفاع بيش از حد سقف نيز سبب اتلاف حرارت مي گردد. ارتفاع مناسب سقف، 5/2 تا 3متر مي باشد.

در منابع آمده است كه در مناطق سردسير، سالن هاي نيم دايره بهترين كارايي را دارند. همچنين جهت استفاده از گرماي نور خورشيد در سالن هاي باز و در صورت عريض بودن سالن استفاده از سقف هاي شكسته توصيه مي گردد.

عايق هايي كه توسط پرندگان، جوندگان و يا حشرات آسيب ديده اند بايد تعمير يا جايگزين شوند. ميزان ارزش R مواد عايق بندي كه مرطوب باشند به شدت كاهش مي يابد. جهت جلوگيري از مرطوب شدن عايق بايد فضاي مرده اي بين لايه هاي آن تعبيه شود، اين فضا را سد بخارمي نامند.

بهره گيري از انرژي خورشيد در گرمايش ساختمان:
براي استفاده از انرژي حرارتي خورشيد به منظور گرم كردن سالن هاي پرورش طيور بايد به نكات زير توجه شود:
1- انتخاب شيبهاي رو به جنوب براي احداث ساختمان
2- استقرار ساختمان در جهت تابش حداكثر انرژي خورشيدي در مواقع سرد
3- گسترش پلان در جهت محور شرقي غربي
4- سازماندهي پلان بصورتي كه امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي فراهم آيد.
5- عمق بنا و عمل پنجره در سالن بنحوي باشد كه در زمستان آفتاب مناسبي به فضاهاي داخلي نفوذ كند.
6- استفاده از نورگيرهاي سقفي رو به آفتاب در زمستان
7- پيش بيني رنگ تيره و بافت خشن براي سطوح خارجي
8- پيش بيني مصالح ساختماني سنگين در نماي جنوبي ساختمان
 

كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان :
1- اجتناب از انتخاب قسمت فوقاني تپه ها براي ساخت مرغداري.
2- احداث ساختمان در داخل زمين در دامنه هاي پشت به باد.
3- پيش بيني فرمهاي عايق بندي مناسب از نظر كاهش تاثير باد.
4- پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد.
5- ساخت سالن هاي كم ارتفاع
6- استفاده از بادشكن هاي مختلف در محوطه مرغداري مثل درخت، ديوار، حصار ....
7- پيش بيني نرده هاي مشبك در مقابل نماهاي رو به باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف به پنجره ها و وروديها.
8- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي سالن.
9- قراردادن در اصلي ورودي سالن در قسمت پشت به باد.
10- پيش بيني ورودي هاي دوبله يا حياط هاي ورودي
11- استفاده از درهاي يكپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد.
12- توجه به جهت وزش بادهاي زمستاني در تعيين جهت استقرار سالن.
 

نكات مورد نظر براي بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج سالن
1- جدا كردن فضاهاي حرارت زا از بقيه فضاها
2- اجتناب از انتخاب زمين هايي كه به دليل وجود ساختمان هاي مجاور، اقليم هاي محلي نامناسبي در آنها ايجاد شده است.
3- استفاده از پلانهاي گسترده و كشيده در جهت محور شرقي غربي .
4- ساختن سالن در زمين هاي بزرگ به منظور حداكثر اشراف به هواي مناسب.
 

چند نكته متفرقه جهت كاهش هزينه هاي سوخت :
1- از درزگيري سراسري درهمه منافذ درها جهت جلوگيري از عبور هوا استفاده نماييد.
2- تايمرها و ترموستات ها را جهت صحت عملكردآنها كنترل كنيد. اگر قابل تعمير نمي باشند آنها را تعويض نماييد. در ضمن تميز بودن اين وسايل ضروري است.
3- رطوبت بستر را با تهويه صحيح كاهش داده و اگر نشتي در لوله هاي آب وجود دارد،آنها را تعمير نماييد و كليه عوامل افزايش دهنده رطوبت بستر را كنترل كنيد، زيرا در صورت بالا بودن رطوبت بستر به گرماي اضافي جهت تبخير نياز است. لازم بذكر است فيلترها را از لحاظ تميزي بازرسي نماييد.
4- هواي گرمتر نزديك به سقف و هواي خنك تر نزديك به كف قرار مي گيرند. مكان هاي با سقف بلند داراي تغيير دمايي بيشتري بين كف و سقف مي باشند. در اين شرايط از تركيبي از فن ها براي گردش هوا و ايجاد يك دماي يكنواخت در همه سطوح استفاده نماييد. اين كار (با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد) استفاده از انرژي را بهبود مي بخشد( با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد).
5- در زمانهايي كه برق سالن به هر علتي توسط ژنراتور تامين مي گردد:
الف) از لامپهاي با ولتاژ پايين استفاده نماييد.
ب) از دايمرها جهت كنترل مناسب نور ( 1/2 فوت كنترل) استفاده كنيد.
ج) از لامپ هاي كم مصرف در سالن استفاده كنيد.
د) با تميز نمودن لامپ هاي روشنايي و استفاده از منعكس كننده هاي نور هزينه ها را كاهش دهيد.
 
6- اگر از سيستم گاز جهت سيستم گرمايش سالن استفاده مي نماييد به نكات ذيل توجه نماييد:
الف) به هيچ وجه رگلاتورهاي مخزن گاز را خودتان تنظيم نكنيد و از شركت گاز براي كنترل رگلاتورها كمك بخواهيد.
ب) قبل از شروع دوره پرورش، هر دستگاهي را جهت نشت گاز كنترل نماييد.
ج) براي كنترل نشت گاز، از محلول آب و صابون استفاده نماييد. هيچ گاه نشت گاز را با شعله آزمايش نكنيد.
د) فشار گاز لازم را براي بهينه عمل نمودن وسايل گاز سوز تنظيم كنيد.
 
7- كاهش تدريجي دماي سالن را براي سويه ها مختلف با توجه به دستورالعمل كمپاني رعايت فرماييد، تا از اتلاف حرارت سالن جلوگيري گردد.
8- ديوارها و سقف بايد از موادي ساخته و عايق شوند كه در اثر سرما عرق نكنند، زيرا ايجاد عرق مي تواند ضمن افزايش رشد ميكروارگانيسم ها، سبب اتلاف حرارت جهت رفع اين معضل گردد.
9- با توجه به اينكه درهاي سالن از طرف خارج به طور مدام تحت اثر سرما و گرما و رطوبت هوا هستند، شرايط داخلي سالن تحت اثر آن قرار مي گيرد. بهتر است اين درها از فلز ساخته شوند و جهت جلوگيري از انتقال حرارت در ساختمان آنها از مواد عايق ( درهاي دو جداره) استفاده شود.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
6274
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal