دسته بندی مطالب
اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت انجام پروژه

رديف

عنوان تحقيق

اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح

دلايل اولويت داشتن


قيمت پيشنهادي (ميليون ريال)
 

وضعيت

اول
1

طراحي و ساخت اينترلاك الكتريكي براي سكسيونرهاي فشار متوسط پستهاي توزيع

در اين پروژه هدف طراحي سيستمي است كه تا زمان برقدار بودن سركابلهاي فشار متوسط در يك تابلو، اجازه زمين كردن سكسيونر زمين را ندهد همچنين با بررسي روشهاي مختلف ممكن و تجهيزات قابل استفاده در تابلوهاي موجود كه در شركتهاي معتبر جهان ساخته شده است، تلاش خواهد شد كه روشي حاصل شود كه مشكل موجود با حداقل هزينه قابل حل باشد.

حوادث ناشي از خطاي اپراتوري، همواره جان اپراتورهاي شبكه هاي برق را تهديد مينمايد. استفاده از اينترلاكهاي مناسب و مطمئن امنيت جاني اين افراد متخصص را افزايش خواهد داد. در كنار دلايل انساني و اخلاقي كه حفاظت از جان اپراتورها را براي شركتهاي توزيع الزامي مينمايد، اين افراد با تبحر و تجربه اي كه دارند جزو سرمايه هاي فني شركتها محسوب ميشوند و هرگونه آسيب فيزيكي اين افراد، خسارات مالي فراواني نيز براي شركتها به همراه خواهد داشت. لذا ايمني و جلوگيري از خاموشي ناشي از اتصال كوتاه از اهداف تعريف اين پروژه به حساب مي آيند.

350
-
اول

2

بررسي فني و اقتصادي استفاده از تكنولوژي هاي نوين در شركت توزيع نيروي برق شيراز

شناسايي تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين قابل پياده سازي در شركت توزيع نيروي برق شيراز به همراه ارائه مطالعات فني و اقتصادي و نحوه بكارگيري

لزوم شناسايي تجهيزات و تكنولوژي هاي نوين مورد استفاده در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته و انجام مقايسه تطبيقي آنها با شرايط استفاده در ايران 400

 -

 اول3
آناليز و تحليل عيوب به وجود آمده در انواع سكسيونرهاي منصوبه در شبكه و بررسي نقاط ضعف طراحي و ساخت و يا اشتباهات بهره برداري در وقوع آنها
 
تجزيه و تحليل و مطالعه فني و اقتصادي خرابي قطع كننده، تهيه دستورالعمل بهره برداري صحيح از كليدها و تست نمونه در زمان خريد و ارائه راهكارهاي اجرايي و عملياتي جهت برطرف شدن مشكلات
 
نياز به تجزيه و تحليل انواع خرابي قطع كننده هاي مختلف كه از سال 87 تا كنون از سرويس خارج شده اند بدليل كثرت وقوع و حوادث ايجاد شده و بعضا برخوردهاي سليقه اي با آنها
 
 200
-
 اول4
بررسي و شناسايي دلايل و موانع اجراي به موقع قرارداد هاي پيمانكاري و ارائه راهكاري موثر جهت برطرف نمودن آنها
 
بررسي و شناسايي دلايل و موانع اجراي به موقع قرارداد هاي پيمانكاري و ارائه راهكاري موثر جهت برطرف نمودن آنها در شركت توزيع نيروي برق شيراز
 
اجراي به موقع قراردادهاي پيمانكاري منجر به استفاده بهينه از سرمايه به كار گرفته شده در پروژه هاي مختلف و جلوگيري از اتلاف منابع در اثر طولاني شدن پروژه است. لذا بررسي موانع اجراي به موقع پروژه ها و ارائه راهكارهاي اجرايي و عملي مي تواند حائز اهميت باشد.
 
 150 -
اول

5

بررسي و امكان سنجي جهت پياده سازي اتوماسيون شبكه هاي توزيع نيروي برق شيراز با توجه به شرايط فعلي و آتي شبكه

مقايسه با تجارب كشورهاي پيشرفته و تهيه و تدوين برنامه و نفشه راه پياده سازي اتوماسيون در شبكه توزيع

نياز به هوشمندسازي و بررسي امكان سنجي اتوماسيون شبكه


-

 عقد قرارداد

 اول

6 

شناسايي كاربردهاي علم داده كاوي در شركت توزيع نيروي برق شيراز به همراه تدوين نقشه راه
 

 

در حال حاضر حجم زيادي از داده هاي مختلف در شركت توزيع برق توليد و نگهداري مي شود. از طرف ديگر شركت توزيع با چالشها و مسائلي مانند هزينه هاي ناشي از خرابي تجهيزات، تصميمات مديريتي، تلفات انرژي و ساير موارد روبرو مي باشد. نكته قابل توجه اين مي باشد كه مي توان از دانش و الگوهاي نهفته در اين داده ها جهت ارائه راهكارها و روشهاي مختلفي براي كاهش هزينه ها، تصميمات مديريتي بهينه و ارائه خدمات بهتر به مشتريان بهره برد. با توجه به اينكه حجم عظيمي از اين داده ها بلا استفاده مي باشند لذا موارد زير را به عنوان كابردهاي نتايج حاصل از تحقيق مي توان نام برد: 1- استفاده بهينه از داده هاي تاريخي موجود 2- ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش هزينه ها با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي موجود 3- ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت اتخاذ تصميمات بهينه مديريتي با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي موجود 4- ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت كاهش اتلاف مالي و انرژي با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي موجود 5- ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت ارائه خدمات بهتر و كم هزينه تر به مشتريان با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي موجود و رضايتمندي بيشتر مشتريان 6- تدوين نقشه راه 7- مقايسه با ساير شركتهاي توزيع و كشورهاي پيشرفته

 


 

پس از انجام موفق پروژه تحقيقاتي "بررسي استفاده از فناوري اطلاعات و داده كاوي جهت تعيين كنتورهاي دستكاري شده" و نتايج كسب شده، اهميت بحث داده كاوي و كاربردهاي آن در بين مديران ارشد شركت بيش از پيش احساس شد. دانش نوين دادهكاوي به عنوان جديدترين و برترين روش حل مسئله، با بهره گيري از الگوريتمهاي تركيبي پيشرفته و از طريق هوشمندسازي فرآيند تصميم سازي در تكامل صنعت برق در كشورهاي توسعه يافته از جايگاهي ويژه و حياتي برخوردار است. استفاده از روشهاي جديد آناليز داده مانند دادهكاوي براي پايگاههاي داده اين صنعت حياتي بوده و بدين جهت امروزه دانش دادهكاوي در تمامي موضوعات و برنامهريزيهاي خرد و كلان صنعت آب و برق نقشي موثر ايفا مينمايد. با توجه به اينكه در شركت توزيع نيروي برق شيراز حجم زيادي از داده هاي مختلف موجود مي باشد اما روش استفاده از تكنيكهاي داده كاوي و علم روز دنيا در اين زمينه در دسترس نمي باشد لذا تحقيق و پژوهش براي بهره برداري از اين داده ها و كشف دانش از داده ها در جهت افزايش كارايي شركت و كاهش هزينه ها امري مهم و ضروري مي باشد. در نقشه راه پيشنهادي اولويتها و نيازهاي سازماندر زمينه داده كاوي به شكل دقيق شناسايي، معرفي و امكان سنجي مي گردد.
 

 


300
 

عقد قرارداد

دوم

7

تبيين استراتژي مناسب در خريد تجهيزات شبكه هاي توزيع مبتني بر آينده نگري و تنوع زدايي

ارائه راهكار جهت مرتفع نمودن مشكلات فعلي و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و انبارداري

جلوگيري از ورود تجهيزات با تنوع بالا به شبكه و مسائل انبار داري و سرمايه گذاري بالا جهت خريد تجهيزات غير ضروري


150

-

 دوم 8
بررسي و تحقيق پيرامون بحران خاموشي ناشي از برف در شهر شيراز و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت مقابله با بحرانهاي برفي بعدي
 
 
مقايسه تجارب كشورهاي پيشرفته و ساير شهرهاي كشور در بحرانهاي مشابه و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت كاهش عواقب منفي ناشي از آن
 
كاهش خاموشي و تعديل عواقب اجتماعي و فني
 
  200 
 دوم 9
آسيب شناسي وضعيت مديريت بحران فعلي شركت و ارائه راهكارهاي اجرايي و اقتصادي جهت بهبود آن با توجه به مسائل پدافند غير عامل
 
ارائه نقشه راه به همراه برنامه اجرايي و اقتصادي پس از بررسي و پژوهشهاي لازم و انجام مقايسه تطبيقي با ساير كشورها
 
شناسايي نقاط ضعف و قوت مديريت بحران و آسيب شناسي لازم
 
  200 
 دوم 10
پياده سازي نظام انگيزشي در كارگران پيمانكاري مبتني بر سيستم ارزيابي عملكرد
 
بررسي و تحقيق در ارتباط با روشها و راهكارهاي افزايش انگيزش پرسنل بخش پيمانكاري به خصوص كارگري جهت افزايش بهره وري منابع انساني و مقايسه تطبيقي با ساير شركتهاي توزيع
 
نياز به شناسايي و استقرار نظام انگيزشي بهينه براي بخش پيمانكاري
 
  120 
دوم
11

تدوين برنامه راهبردي و استراتژيك 5 ساله تحقيقات توزيع برق شيراز با نيازسنجي ساليانه اولويت هاي تحقيقاتي

 
 
تعيين اولويتهاي تحقيقاتي 5 ساله و برنامه استراتژيك تحقيقات
تهيه و تدوين نقشه راه و برنامه 5 ساله اولويتهاي تحقيقاتي (فاز دوم) سال 1397 تا 1402
 
  350
 
عقد قرارداد
 
 سوم

12

طراحي و ساخت نرم افزار و تجهيز ترموگرافي قابل نصب بر روي گوشي موبايل

طراحي نرم افزار واسط كاربردي با قابليت تنظيم رزولوشن بالا، محدوده دمايي، ميدان ديد، حساسيت دمايي، فوكوس، زوم، دقت اندازه گيري، فيلم برداري و ... با ارائه مطالعات فني و اقتصادي

 

شناسايي اتصالات سست در تابلوهاي توزيع در راستاي كاهش تلفات و هزينه بر بودن دوربين هاي ترموگرافي فعلي

 


 350

-

 سوم

13

بررسي و امكان سنجي فني و اقتصادي برقرساني به روستاها و مكانهاي دوردست از طريق انرژي هاي نو

 

بررسي فني و اقتصادي طرح برقرساني به بارهاي متمركز دور دست (روستاهاي دورافتاده با جمعيت بالاي ده خانوار) با استفاده از انرژي هاي نو و راهكارهاي نوين و مقايسه با نمونه طرح هاي اجرا شده در كشورهاي پيشرفته

 

بر اساس اهداف تعيين شده وزارت نيرو، مي بايستي به روستاهاي با تعداد 10 خانوار و بيشتر در مناطق دوردست برقرساني صورت پذيرد. لذا تحقيق و بررسي در ارتباط با مباحث فني و اقتصادي دقيق جهت برقرساني به روستاهاي دور افتاده و يا بارهاي مشابه و هزينه هاي سنگين نيرورساني به اين گونه بارها با توجه به مناطق كوهستاني و يا با دسترسي سخت بايستي انجام شود.

 


100

-

 سوم 14
بررسي زيرساخت هاي ديسپاچينگ شركت توزيع برق شيراز با نگاه به امنيت سايبري و ارائه راهكارهاي مربوطه جهت ارتقاء وضعيت فعلي
 
با توجه به طرح هاي توسعه ي پيشروي شركت توزيع در قسمت ديسپاچينگ لازم است تمهيدات امنيت سايبري هر چه سريع تر در سطوح مختلف از طراحي تا پياده سازي و خريد تجهيزات مناسب اعمال گردد. زير ساخت كنوني تا به حال مورد بررسي از منظر امنيت سايبري قرار نگرفته است و توسعه آن نيازمند بررسي موجز زيرساخت فعلي مي باشد. در صورت تاخير انداختن در انجام اين تحقيق و به اتمام رسيدن مراحل توسعه و يا خريد تجهيزات نامناسب از منظر تهديدات امنيت سايبري، ارتقا اين منظر به شدت هزينه بر تر خواهد بود.
 
علي رغم زحمات كشيده شده در توسعه مناسب زيرساخت هاي موجود در ديسپاچينگ، طراحي ها و پياده سازي هاي انجام شده، بحث امنيت سايبري كمتر در نظر گرفته نشده است. هر چه زودتر بايد نواقص و مشكلات امنيتي زير ساخت ديسپاچينگ تهيه شده فعلي شركت توزيع برق شيراز از اين منظر مشخص شود تا امكان رفع اين نواقص ممكن شود و به تبع آن حملات سايبري و مشكلات امنيتي در سيستم كاهش يابد. در اين راستا مي توان افزايش كيفيت خدمات و كاهش زمان قطعي و نظارت بر كيفيت برق را نيز در نظر داشت. در نهايت بهينه كردن هزينه هاي توسعه، بهره برداري و نگهداري را به عنوان اهداف طرح مد نظر قرار داد.
 
 150
 
چهارم
15
تحقيق و بررسي پيرامون تاثير سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت توزيع نيروي برق شيراز و ارائه راهكارهاي مناسب جهت پياده سازي آن

 
بررسي اين كه موضوع كه سيستم اطلاعات حسابداري به چه ميزان بر بهبود تصميم گيري مديران موثر است و ارائه راهكارهاي مناسب با توجه به شرايط فعلي و آتي شركت

 
با بررسي و تحقيق، ميزان تاثير اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري مديران مشخص مي شود لذا مي توان سيستم حسابداري و كيفيت ارائه آن را در صورت نياز بهبود بخشيد و با بازخوردي كه دريافت مي شود نقاط ضعف سيستم فعلي و انتظارات مديران را جهت بهبود وضعيت آن شناسايي كرد.

 

 150 -
چهارم
 16
تحقيق و بررسي در راستاي شناسايي عوامل موثر در اهداف محقق نشده MIS شركت توزيع نيروي برق شيراز
 
 
چگونه مي توان از كارايي و اثربخشي تمام قسمت هاي MIS اطمينان حاصل كرد؟ شاخص هاي مهم در سازگاري و همخواني زير سيستم ها چيست؟ چه شاخص هايي در بررسي سيستم ها اهميت دارد؟ نقاط چالش انگيز در بروز نارضايتي ها كجاست؟ آيا سيستم MIS توانسته است باعث سهولت در انجام امور روتين شركت شود؟ آيا تمامي اهداف اوليه پوشش داده شده اند؟ راهكار مهندسي براي خروج از مشكلات و رويكرد مناسب چيست؟
سيستم مديريت اطلاعات توزيع برق شيراز جهت انجام روال ها و كارهاي روزمره ي شركت تهيه شده است. به دليل ماهيت متغيير فرايند ها در سازمان، سيستم هايMIS اين مجموعه تغييرات بسزايي از روز توليد تا كنون داشته اند. مديران سازمان مي خواهند بدانند كه آيا عملكرد سيستم هاي MIS فعال در سازمان در راستاي تحقق اهداف آنها بوده است يا خير؟ آيا از كيفيت مطلوب بر اساس اصول مهندسي برخوردار است؟ و اينكه تغييرات مستمر در سيستم طبق معيارهاي مهندسي انجام گرفته است؟ اهداف اوليه كه در زمان توسعه مد نظر بوده و اكنون به نتيجه مطلوب نرسيده، كدامند؟ متاسفانه بررسي مشخصات و مسائل پيشروي سيستم جامع برق شركت توزيع با روندهاي متداول مشاوره سازگار نبوده و نياز به تحقيق دارد تا بر اساس معيارهاي نرم افزار و مشكلات پيشروي توسعه بتوان راهكاري كه عملي باشد را پيشنهاد نمود و راهكارها جنبه فقط پيشنهادات غيركاربردي نداشته باشد. تحقيقات در معيارهاي روز مهندسي نرم افزار كه در جهت پيشبرد، بهبود و توسعه سيستم ها انجام مي گيرد مي تواند راهگشاي تمهيداتي باشد كه از سوي سازمان بايد اتخاذ شود؛ تا در كل جايگاه سيستم MIS سازمان سطحي واقع مشخص گردد.
 
   300  

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/16
تعداد بازدید:
2050
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
تغییر نوع قلم
تغییر اندازه:
A+
A-
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه