دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
صفحه اصلي
ميزخدمت الكترونيك
قوانين ودستورالعملها
درباره ما
تماس باما
راهنماي مراجعين
Collapse راهنمای مراجعین_1راهنمای مراجعین_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با تعرفه ها </span>آشنايي با تعرفه ها
تعرفه هاي برق سال 1398
تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي
تعرفه شماره 2: مصارف عمومي
تعرفه شماره 3: مصارف توليد (آب و كشاورزي)
تعرفه شماره 4- مصارف توليد (صنعت و معدن)
تعرفه شماره 5 :ساير مصارف
شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق
بخشودگي هاي هزينه برق مصرفي
جدول هزینه های متفرقه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش انشعاب</span>فروش انشعاب
مراحل درخواست فروش انشعاب
اصطلاحات و تعاريف
انواع انشعابهای برق
تغییر مشخصات انشعاب
شرایط واگذاری انشعاب آزاد
گردش كار فرآيند درخواست انشعاب
جدول مدارك مورد نياز
جدول هزینه حق الزحمه دفاتر پیشخوان یا ICT روستایی
دريافت فرم كروكي محل
فروش انشعاب
ليست دفاتر پيشخوان و خدمات ارائه شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات پس از فروش</span>خدمات پس از فروش
تغییر نام
تغييرمكان داخلي لوازم اندازه گيري
كاهش موقت قدرت انشعاب مشتركين صنعتي
بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي
جمع آوری دائم انشعاب
آزمايش كنتور
تعویض کنتور
اصلاح قبض مصرفی
تغيير تعرفه و يا گزينه تغيير تعرفه
راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
صدور قبض المثني
اعلاميه بهاي برق مصرفي ميان دوره
مراحل درخواست اعمال كد جانبازي, فرزند شهيد يا بيماران خاص در تخفيف بهاي برق مصرفي
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
درخواست قبض موردي(صورتحساب ميان دوره اي) يا تسويه حساب
درخواست اصلاح اطلاعات
اصلاح سرويس انشعاب
اصلاح نام
تسويه حساب
درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب برق
نصب مجدد انشعاب
سوابق مصارف و صورتحساب
قطع موقت انشعاب برق
قطع و وصل
مراحل ثبت درخواست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چاپ فيش و پرداخت وجوه </span>چاپ فيش و پرداخت وجوه
چاپ فيش و پرداخت وجوه
چاپ فيش هزينه انشعاب در پرتال شركت
چاپ فيش پرداخت هزينه خدمات پس از فروش در پرتال شركت
پرداخت از طريق همراه بانك تجارت
پرداخت وجوه انشعاب وخدمات پس از فروش از طريق تلفنبانك تجارت
پرداخت وجوه انشعاب و خدمات پس از فروش از طريق دستگاه خودپرداز بانك تجارت
سقف ريالي قابل پرداخت از درگاههاي بانك تجارت
شماره كارت مجازي حسابهاي فروش انشعاب و خدمات پس از فروش
بروشورهاي روالهاي خدمات مشتركين
Collapse راهنمای مشترکینراهنمای مشترکین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با تعرفه ها </span>آشنايي با تعرفه ها
تعرفه هاي برق سال 1398
تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي
تعرفه شماره 2: مصارف عمومي
تعرفه شماره 3: مصارف توليد (آب و كشاورزي)
تعرفه شماره 4- مصارف توليد (صنعت و معدن)
تعرفه شماره 5 :ساير مصارف
شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق
بخشودگي هاي هزينه برق مصرفي
جدول هزینه های متفرقه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فروش انشعاب</span>فروش انشعاب
مراحل درخواست فروش انشعاب
اصطلاحات و تعاريف
انواع انشعابهای برق
تغییر مشخصات انشعاب
شرایط واگذاری انشعاب آزاد
گردش كار فرآيند درخواست انشعاب
جدول مدارك مورد نياز
جدول هزینه حق الزحمه دفاتر پیشخوان یا ICT روستایی
دريافت فرم كروكي محل
فروش انشعاب
ليست دفاتر پيشخوان و خدمات ارائه شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات پس از فروش</span>خدمات پس از فروش
تغییر نام
تغييرمكان داخلي لوازم اندازه گيري
كاهش موقت قدرت انشعاب مشتركين صنعتي
بازگشت به قدرت اوليه مشتركين صنعتي
جمع آوری دائم انشعاب
آزمايش كنتور
تعویض کنتور
اصلاح قبض مصرفی
تغيير تعرفه و يا گزينه تغيير تعرفه
راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
صدور قبض المثني
اعلاميه بهاي برق مصرفي ميان دوره
مراحل درخواست اعمال كد جانبازي, فرزند شهيد يا بيماران خاص در تخفيف بهاي برق مصرفي
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
درخواست قبض موردي(صورتحساب ميان دوره اي) يا تسويه حساب
درخواست اصلاح اطلاعات
اصلاح سرويس انشعاب
اصلاح نام
تسويه حساب
درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب برق
نصب مجدد انشعاب
سوابق مصارف و صورتحساب
قطع موقت انشعاب برق
قطع و وصل
مراحل ثبت درخواست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چاپ فيش و پرداخت وجوه </span>چاپ فيش و پرداخت وجوه
چاپ فيش و پرداخت وجوه
چاپ فيش هزينه انشعاب در پرتال شركت
چاپ فيش پرداخت هزينه خدمات پس از فروش در پرتال شركت
پرداخت از طريق همراه بانك تجارت
پرداخت وجوه انشعاب وخدمات پس از فروش از طريق تلفنبانك تجارت
پرداخت وجوه انشعاب و خدمات پس از فروش از طريق دستگاه خودپرداز بانك تجارت
سقف ريالي قابل پرداخت از درگاههاي بانك تجارت
شماره كارت مجازي حسابهاي فروش انشعاب و خدمات پس از فروش
بروشورهاي روالهاي خدمات مشتركين
Collapse منو اصللي جديد _1منو اصللي جديد _1
صفحه اصلي
ميزخدمت الكترونيك
قوانين ودستورالعملها
درباره ما
تماس باما
راهنماي مراجعين
Collapse منو اصللي عمودي_1منو اصللي عمودي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست دفاتر پيشخوان و خدمات ارائه شده
سامانه اطلاع رساني دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
خدمات غير حضوري مشتركين
جستجو و پيگيري درخواستهاي مشتركين
مشاهده قبض برق
مشاهده قبض برق موسسات
ثبت موبايل جهت دريافت پيامكي قبض
نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي
پرداخت الكترونيكي قبوض
پيمانكاران
مديريت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه كاركنان</span>ويژه كاركنان
اينترانت داخلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زير سايت ها</span>زير سايت ها
اينترانت داخلي
خدمات الكترونيك
خدمات غيرحضوري مشتركين
پيمانكاران
اخبار
مولد مقياس كوچك
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
بروشورهاي روالهاي خدمات مشتركين
نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتال
Collapse معرفی شرکتمعرفی شرکت
معرفي دستگاه
بيانيه خط مشي سيستم مديريت يكپارچه
ماموريت،ارزشها،چشم انداز و اهداف كلان
اساسنامه
معرفي رئيس دستگاه
تاريخچه
نقشه استراتژي،برنامه راهبردي،اهداف آتي
برنامه استراتژيك ساليانه
منشور اخلاقی
تقدير و تشكرها
گواهي ارزش افزوده
بخش ها و واحدهاي دستگاه
مديران سازماني و شرح وظايف آنها
آشنايي با مناطق و امورهاي توزيع شيراز
سازمانهاي وابسته و غير وابسته
ساختار سازماني(تصوير چارت)
ساختار سازماني
متصديان پست هاي سازماني
آگهي ها و رويه هاي استخدام
تاريخچه سازمان برق شيراز
Collapse محتوي مگا منوهامحتوي مگا منوها
خدمات الكترونيكي
قوانين و مقررات
راهنماي مراجعين
مولد مقياس كوچك
پيمانكاران و سازندگان
درباره ما
تماس با ماكليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
تغییر نوع قلم
تغییر اندازه:
A+
A-
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه