راهنمای مراجعین
راهنمای مراجعین

راهنماي نحوه قرائت كنتورهاي ديجيتالي

نحوه قرائت نوع كنتور
با فشار دادن متوالي شاسي مشكي (سمت چپ كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد RATE 1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد RATE 2
• مقدار كاركرد كم باري با كد RATE 3
نمايش داده ميشود
مدل كنتور: اي.ام.پي تكفاز
تعداد ارقام اصلي: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.

مدل كنتور:
الستر تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم

Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور:
اينچ تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image

با فشار دادن متوالي شاسي آبي A (سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.

مدل كنتور: JAM200 افزارآزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي سمت راست كنتور
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: رنان تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي آبي(سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 3
نمايش داده ميشود
مدل كنتور: الكتريس تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: ايوان تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image

مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: صا ايران تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي A (سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد T1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد T2
• مقدار كاركرد كم باري با كد T3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: JAM110 افزارآزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي آبي(سمت راست كنتور)
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود
مدل كنتور: PTA پارس توان آزما تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد r 01
• مقدار كاركرد اوج بار با كد r 02
• مقدار كاركرد كم باري با كد r 03
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: اي.ام.پي سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي آبي Display
• مقدار كاركرد ميان باري با كد P1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد P2
• مقدار كاركرد كم باري با كد P3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: الكتريس سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود
مدل كنتور: اينچ سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: JAM300 افزار آزما سه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: الستر A1350iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: الستر A1350iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: يك رقم
Responsive image
مقادير LCDكنتور بطور اتوماتيك تغيير مينمايد
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود.
مدل كنتور: الستر A1440iسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي سمت راست كنتور
• مقدار كاركرد ميان باري با كد 1.8.1
• مقدار كاركرد اوج بار با كد 1.8.2
• مقدار كاركرد كم باري با كد 1.8.3
نمايش داده ميشود
مدل كنتور: TFC توس فيوزسه فاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي طوسي رنگ (سمت راست كنتور)
ميان باري: كد 15.8.1
اوج بار: كد 15.8.2
كم باري: كد 15.8.3
مدل كنتور: توس فيوز تكفاز
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي آبي رنگ (سمت راست كنتور)
ميان باري: كد 1
اوج بار: كد 2
كم باري: كد
مدل كنتور:ايوان 1010 (EVAN1010)
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي A (سمت راست كنتور)
ميان باري: كد 15.8.1
اوج بار: كد 15.8.2
كم بار: كد 15.8.3
مدل كنتور:افزارآزما JAM200
(Electronic Afzar Azma-JAM200)
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي A (سمت راست كنتور)
ميان باري: كد A.8.1
اوج بار: كد A.8.2
كم باري: كد A.8.3
مدل كنتور:افزارآزما JAM200
(Electronic Afzar Azma-JAM200)
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالي شاسي آبي رنگ (سمت راست كنتور)
ميان باري: كد 1.8.1
اوج بار: كد 1.8.2
كم بار: كد 1.8.3
مدل كنتور:ايران تك12
(IRANTECH12)
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
اطلاعات نمايشگر بطور خودكار تغيير مي كند.
ميان بار: كد 15.8.1
اوج بار: كد 15.8.2
كم باري: كد 15.8.3
مدل كنتور:افزارآزما JAM300 ويراش 2 توانير
Electronic Afzar Azma-JAM300
تعداد ارقام اصلي: شش رقم
تعداد ارقام اعشاري: دو رقم
Responsive image
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal