دسته بندی مطالب
استانداردهاي وزارت نيرو

شركت توزيع نيروي برق شيراز

فهرست استانداردهاي وزارت نيرو

  عنوان سند عنوان فرعي  شماره استاندارد اندازه فايل  دريافت فايل

استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت اول - كليات 13 2.95MB 
2
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت دوم - حدود مجاز هارمونيكها 13 3.48MB 
 
3
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت سوم - فلش و قطعي ولتاژ 13  2.30MB 
4
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت چهارم - تغييرات ولتاژ و فركانس 13 1.08MB 
 
5
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت پنجم - پايداري و پديده هاي گذرا 13  841KB 
6
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت ششم - زمين كردن 13   775KB
7
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت هفتم - كيفيت برق تحويلي به انواع مشتركين 13  1.31MB
8
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت هشتم - مشخصات فني وسايل اندازه گيري و معيارهاي انتخاب آنها 13  
9
استاندارد صنعت برق ايران - مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت نهم - دستورالعمل اندازه گيري كيفيت برق، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن 13  
10
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت اول - مفاهيم و تعاريف كيفيت برق 13  
11
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت دوم - منابع و مراجع استانداردهاي كيفيت برق 13  
12
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق)
قسمت سوم - تجزيه و تحليل نتايج وضعيت موجود كيفيت برق 13  
13 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 11 كيلوولت راهنماي كاربرد 15  
14 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 20 كيلوولت جلد اول 16  
15 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 20 كيلوولت جلد دوم 16  
16 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 20 كيلوولت جلد سوم 16  
17 استاندارد اجرايي پستهاي توزيع زميني 33 كيلوولت - 17  
18 استاندارد خازنهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع - 22  
19 استاندارد راكتورهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع - 23  
20 استاندارد كات اوت فيوزهاي 11، 20 و 33 كيلوولت شماره 1371 - دفتر فني برق 24  
21 استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي براي سيستم هاي با ولتاژ 20 و 33 كيلوولت - 25  
22 استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد اول - مباني استاندارد تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف 30  
23 استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد دوم - مشخصات فني تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف 30  
24 استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد سوم - نصب و نگهداري تابلوهاي فشار متوسط و ضعيف 30  
25 استاندارد مشخصات فني ترانسفورماتورهاي روغني توزيع جلد اول - اسناد مناقصه 31  
26 استاندارد مشخصات فني ترانسفورماتورهاي روغني توزيع جلد دوم - راهنماي تكميل جداول مشخصات فني 31  
27 استاندارد سيستم اتصال زمين شبكه هاي توزيع - 32  
28 استاندارد روشنايي معابر جلد اول - مباني محاسبات روشنايي معابر 33  
29 استاندارد روشنايي معابر جلد دوم - استاندارد تجهيزات روشنايي معابر 33  
30 استاندارد روشنايي معابر جلد سوم - استاندارد طراحي 33  
31 استاندارد روشنايي معابر جلد چهارم - طرحهاي نمونه براي روشنايي معابر 33  
32 استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازني - 34  
33 استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان نوع روغني 35  
34 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد اول - استاندارد كابلهاي فشار متوسط توزيع 36  
35 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد دوم - استاندارد كابلهاي فشار ضعيف توزيع 36  
36 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد سوم - مشخصات فني كابلهاي فشار متوسط و ضعيف 36  
37 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد چهارم - راهنماي نصب و تعمير كابل 36  
38 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع جلد پنجم - راهنماي انتخاب كابل 36  
39 استاندارد تجهيزات بانكهاي خازني 20 و 33 كيلو ولت جلد اول - مطالعات پايه، اصول و معيارها 42  
40 استاندارد تجهيزات بانكهاي خازني 20 و 33 كيلو ولت جلد دوم - مشخصات فني 42  
41 استاندارد و آيين نامه سيم كشي ساختمانهاي مسكوني، تجاري، صنعتي - 45  
42 استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ 20 و 33 كيلو ولت براي نصب در سلولهاي تمام بسته فلزي 46  
43 استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان 20 و 33 كيلو ولت براي نصب در سلولهاي تمام بسته فلزي 47  
44 استاندارد كليدهاي 20 و 33 كيلو ولت براي كليد خانه هاي تمام بسته فلزي 49  
45 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد اول - مباني كاربردي و جداول طراحي 51  
46 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد دوم - استاندارد تيرهاي بتني مسلح و پيش تنيده 51  
47 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد سوم - تيرهاي چوبي و مشخصات كراس آرم هاي چوبي 51  
48 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد چهارم - مقره هاي به كار رفته در شبكه توزيع 51  
49 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد پنجم - هادي ها و مفتول هاي خطوط هوايي توزيع 51  
50 استاندارد خطوط هوايي توزيع جلد ششم - كراس آرمها و آرايش پايه هاي به كار رفته در شبكه توزيع 51  
51 استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي سازه 62  
52 استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي فونداسيون 62  
53 استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي محاسبات و تفسير مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي سازه 62  
54 استاندارد معيارهاي طراحي و مهندسي دودكش نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي محاسبات و تفسير مباني و معيارهاي طراحي و مهندسي فونداسيون 62  
55 استاندارد رنگ و پوشش صنعت برق شناخت مهندسي رنگ آميزي و پوشش تجهيزات صنعت برق 63  
56 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق جداول و منحني هاي دوام و طول عمر 63  
57 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق رنگ ظاهري 63  
58 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق مشخصات فني جهت سفارش خريد رنگ و پوشش 63  
59 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق مباني و معيارهاي مهندسي نحوه انتخاب رنگ و پوشش 63  
60 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق مباني، معيارها و عوامل موثر در انتخاب روش آماده سازي 63  
61 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق عوامل موثر در انتخاب رنگ و پوشش 63  
62 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق اندازه گيري سطوح و برآورد هزينه 63  
63 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل انجام آزمايشات بر روي رنگ و پوشش سفارشي 63  
64 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل انجام آزمايشات بر روي رنگ و پوشش اعمال شده 63  
65 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل هاي آزمايش و كنترل كيفي در تعميرات و ترميم دوره اي 63  
66 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل آماده سازي سطوح 63  
67 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل رنگ آميزي و پوشش دهي 63  
68 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل نگهداري، اصلاح و ترميم 63  
69 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل هاي ايمني در رنگ آميزي و پوشش تجهيزات 63  
70 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل هاي نگهداري و انبارداري مواد رنگ و پوشش 63  
71 استاندارد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق دستورالعمل استفاده از رنگهاي اخباري و هشداردهنده 63  
72 استاندارد و آئين كار سيستمهاي حفاظت كاتدي شناخت سيستمهاي حفاظت كاتدي 69  
73 استاندارد و آئين كار سيستمهاي حفاظت كاتدي استاندارد روشهاي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و تعيين درجه خورندگي آن 69  

 

ويرايش كننده:شركت توزيع نيروي برق شيراز
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/05
تعداد بازدید:
14880
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:17
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
تغییر نوع قلم
تغییر اندازه:
A+
A-
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه