راهنمای مراجعین
راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

نحوه قرائت نوع کنتور  
با فشار دادن متوالی شاسی مشکی (سمت چپ کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد RATE 1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد RATE 2
• مقدار کارکرد کم باری با کد RATE 3
نمایش داده میشود
مدل کنتور: ای.ام.پی تکفاز
تعداد ارقام اصلی: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.

مدل کنتور:
الستر تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم

Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور:
اینچ تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image

با فشار دادن متوالی شاسی آبی A (سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.

مدل کنتور: JAM200 افزارآزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: پنج رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی سمت راست کنتور
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: رنان تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی آبی(سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 3
نمایش داده میشود
مدل کنتور: الکتریس تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: ایوان تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image

مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: صا ایران تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد T1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد T2
• مقدار کارکرد کم باری با کد T3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: JAM110 افزارآزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی آبی(سمت راست کنتور)
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود
مدل کنتور: PTA پارس توان آزما تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد r 01
• مقدار کارکرد اوج بار با کد r 02
• مقدار کارکرد کم باری با کد r 03
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: ای.ام.پی سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی آبی Display
• مقدار کارکرد میان باری با کد P1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد P2
• مقدار کارکرد کم باری با کد P3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: الکتریس سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود
مدل کنتور: اینچ سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: JAM300 افزار آزما سه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: الستر A1350iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: الستر A1350iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: یک رقم
Responsive image
مقادیر LCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر مینماید
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود.
مدل کنتور: الستر A1440iسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی سمت راست کنتور
• مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.1
• مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.2
• مقدار کارکرد کم باری با کد 1.8.3
نمایش داده میشود
مدل کنتور: TFC توس فیوزسه فاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی طوسی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد 15.8.1
اوج بار: کد 15.8.2
کم باری: کد 15.8.3
مدل کنتور: توس فیوز تکفاز
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی آبی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد 1
اوج بار: کد 2
کم باری: کد
مدل کنتور:ایوان 1010 (EVAN1010)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)
میان باری: کد 15.8.1
اوج بار: کد 15.8.2
کم بار: کد 15.8.3
مدل کنتور:افزارآزما JAM200
(Electronic Afzar Azma-JAM200)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی A (سمت راست کنتور)
میان باری: کد A.8.1
اوج بار: کد A.8.2
کم باری: کد A.8.3
مدل کنتور:افزارآزما JAM200
(Electronic Afzar Azma-JAM200)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
با فشار دادن متوالی شاسی آبی رنگ (سمت راست کنتور)
میان باری: کد 1.8.1
اوج بار: کد 1.8.2
کم بار: کد 1.8.3
مدل کنتور:ایران تک12
(IRANTECH12)
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
اطلاعات نمایشگر بطور خودکار تغییر می کند.
میان بار: کد 15.8.1
اوج بار: کد 15.8.2
کم باری: کد 15.8.3
مدل کنتور:افزارآزما JAM300 ویراش 2 توانیر
Electronic Afzar Azma-JAM300
تعداد ارقام اصلی: شش رقم
تعداد ارقام اعشاری: دو رقم
Responsive image
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/01
تعداد بازدید:
188030
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal