راهنمای مراجعین
تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي

تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي


  1. تعرفه مشتركين خانگي با متوسط مصرف ماهانه 200 كيلوواتساعت و كمتر در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير تا تاريخ 01/03/1399
   1. تعرفه مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(كيلوواتساعت در ماه)

قيمت پايه هر كيلوواتساعت(ريال)

0 تا 100

561

مازاد بر 100 تا 200

654

مازاد بر 200 تا 300

1.402

مازاد بر 300 تا 400

2.522

مازاد بر 400 تا 500

2.898

مازاد بر 500 تا 600

3.645

مازاد بر 600

4.020

حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 1-1 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير 2.430 ريال و در ماه هاي گرم مناطق گرمسير 2.055 ريال مي باشد.

  1. تعرفه مشتركين خانگي با متوسط مصرف ماهانه بيش از 200 كيلوواتساعت در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير تا تاريخ 01/03/1399
   1. تعرفه مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير

متوسط انرژي مصرفي ماهانه(كيلوواتساعت در ماه)

قيمت پايه هر كيلوواتساعت(ريال)

0 تا 100

645

مازاد بر 100 تا 200

751

مازاد بر 200 تا 300

1.611

مازاد بر 300 تا 400

2.900

مازاد بر 400 تا 500

3.331

مازاد بر 500 تا 600

4.190

مازاد بر 600

4.621

حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 1-1 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير 2.793 ريال و در ماه هاي گرم مناطق گرمسير 2.363 ريال مي باشد.

  1. تعرفه مشتركين خانگي از تاريخ 01/03/1399 در مناطق عادي از اول خرداد تا پايان شهريور با متوسط مصرف ماهانه 300 كيلوواتساعت و كمتر و در ساير ماه هاي سال با متوسط مصرف ماهانه 200 كيلوواتساعت و كمتر

1-3-1 تعرفه مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير


متوسط انرژي مصرفي ماهانه(كيلوواتساعت در ماه)

قيمت پايه هر كيلوواتساعت(ريال)

0 تا 100

561

مازاد بر 100 تا 200

654

مازاد بر 200 تا 300

1.402

خانوارهايي كه مصرف برق ماهانه انها زير الگوي مصرف بوده و در بازه زماني اول خرداد تا پايان شهريور در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش مي دهند، مشمول تخفيف بهاي برق به ميزان مصرف كاهش يافته، در هر يك از مناطق عادي و گرمسير، معادل نرخ اولين پله مصرفي در آن منطقه به ازاي هر كيلوواتساعت خواهند شد. در مواردي كه امكان تفكيك مصارف اوج بار، ميان باري وكم باري وجود دارد، تشويق فوق به ترتيب با ضريب 2،1 و 0.5 محاسبه و اعمال خواهد شد.

  1. تعرفه مشتركين خانگي از تاريخ 01/03/1399 در مناطق عادي از اول خرداد تا پايان شهريور با متوسط مصرف ماهانه بيش از 300 كيلوواتساعت و در ساير ماه هاي سال با متوسط مصرف ماهانه بيش از 200 كيلوواتساعت

1-4-1تعرفه مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير


متوسط انرژي مصرفي ماهانه(كيلوواتساعت در ماه)

قيمت پايه هر كيلوواتساعت(ريال)

0 تا 100

742

مازاد بر 100 تا 200

863

مازاد بر 200 تا 300

1.852

مازاد بر 300 تا 400

3.333

مازاد بر 400 تا 500

3.829

مازاد بر 500 تا 600

4.817

مازاد بر 600

5.312

حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 1-1 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير 3.210 ريال و در ماه هاي گرم مناطق گرمسير 2.716 ريال مي باشد.

 

 

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي :

 1. به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصارف غيراوج‌بار براي آن دسته از مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چندزمانه مي‌باشند به شكل زير به تفكيك براي مصارف زير و بالاي الگوي مصرفمحاسبه مي‌شود:

براي مصارف تعرفه كد 1-1 و 1-3:


كل مصرف اوج‌بار در دوره × 561 ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري سه‌زمانه مي‌باشند)كل مصرف كم باري در دوره × 280،5 ريال

= تخفيف مصارف غيراوج‌بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)كل مصرف غيراوج‌بار در دوره × 112،2 ريال

براي مصارف تعرفه كد 1-2:


كل مصرف اوج‌بار در دوره × 645 ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري سه‌زمانه مي‌باشند)كل مصرف كم باري در دوره × 322،5 ريال

= تخفيف مصارف غيراوج‌بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)كل مصرف غيراوج‌بار در دوره × 129 ريال

براي مصارف تعرفه كد 1-4:


كل مصرف اوج‌بار در دوره × 742 ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري سه‌زمانه مي‌باشند)كل مصرف كم باري در دوره × 371 ريال

= تخفيف مصارف غيراوج‌بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)كل مصرف غيراوج‌بار در دوره × 148،4 ريال

 1. الگوي مصرف برق خانگي مطابق جدول زير تعيين مي شود:

مناطق

الگوي ماهانه مصرف انرژي برق(كيلوواتساعت)

 

عادي و دوره غيرگرم مناطق گرمسير

از ابتداي خرداد تا پايان شهريور

300

ساير ايام سال

200

گرمسير 1

2.000

گرمسير 2

1.700

گرمسير 3

700

گرمسير 4

400

 1. بهاي برق مشتركين جانباز 25 درصد و بيشتر در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب با كسر80 و 100 كيلووات‌ساعت از متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه مي‌گردد.
 2. به تشخيص هيئت‌مديره شركت ميتوان براي خانوارهايي كه در يك واحد‌مسكوني زندگي ميكنند كد‌خانوار به شرح زير در‌نظر گرفت:

 

مصرف ماهانه قرائت شده

= متوسط مصرف ماهانه مبناي صدور صورتحساب براي هر يك از خانوارها

تعداد خانوار ساكن در يك واحد مسكوني =كدخانوار
(حداكثر برابر 5)

كد خانوار

 1. بهاي برق مصرفي باز‌فروش براي مصارف روستايي براساس جدول تعرفه‌هاي خانگي بر حسب مورد محاسبه و دريافت مي‌گردد. مصرف هر مشترك به شرح زير تعيين مي‌شود :

تعداد مشترك / (كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكي )= متوسط مصرف هر مشترك
تبصره 1: به منظور تأمين هزينه‌هاي اداري برق روستا، شركت به ازاي هر مشترك مبلغ 2000 ريال از مبلغ صورتحساب كسر مي‌نمايد.
تبصره 2: شوراي اسلامي روستا ( نگهدارنده شبكه برق) مكلف است بهاي برق تحويلي به مشتركين را برحسب مورد براساس تعرفه‌هاي مربوطه (1،2،3،4و5 ) محاسبه و از مصرف‌كنندگان دريافت نمايد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
2761
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal