راهنمای مراجعین
تعرفه شماره 5 :ساير مصارف

تعرفه شماره 5 : ساير مصارف

  1. تعرفه مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات:

بهاي انرژي (kwh /ريال)

بهاي قدرت
(
kw /ريال)

ساعت
كم باري

ساعت
اوج بار

ساعت
ميان باري

1.122

4.488

2.244

40.786

5-2- تعرفه مشتركين با قدرت 30 كيلووات و كمتر براي مناطق غيرگرمسير و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير


متوسط انرژي مصرفي ماهانه(كيلوواتساعت در ماه)

قيمت پايه هر كيلوواتساعت(ريال)

0 تا 100

2.244

مازاد بر 100 تا 200

2.344

مازاد بر 200 تا 300

2.448

مازاد بر 300 تا 400

2.550

مازاد بر 400 تا 500

2.855

مازاد بر 500 تا 600

3.264

مازاد بر 600

3.670

براي مشتركين با قدرت 30 كيلووات و كمتر، حداكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 5-2 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلوواتساعت بطور متوسط در مناطق عادي و ماه هاي غيرگرم مناطق گرمسير 3.059 ريال و در ماه هاي گرم مناطق گرمسير 2.244 ريال مي باشد.
شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره 5 (ساير مصارف):

  1. در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي‌شود.
  2. براي مشتركين با قدرت 30 كيلووات و كمتر به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصارف غيراوج‌بار براي آن دسته از مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چند‌زمانه مي‌باشند به شكل زير محاسبه مي‌شود:

كل مصرف اوج‌بار در دوره × 816 ريال

= اضافه پرداختي مصارف اوج بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري سه‌زمانه مي‌باشند)كل مصرف كم باري در دوره × 408 ريال

= تخفيف مصارف غيراوج‌بار

(براي مشتركيني كه داراي لوازم ‌اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)كل مصرف غيراوج‌بار در دوره × 163،2 ريال

  1. مشتركيني كه در دسته‌بندي تعرفه‌هاي 1 تا 4 قرار نمي‌گيرند، مشمول تعرفه ساير مصارف(تعرفه شماره5 ) مي‌شوند.
  2. واحدهاي صنفي فاقد پروانه مشمول مفاد بخشنامه شماره 100/30/25071 مورخ 13/05/1392 مي گردند. اعمال جريمه يادشده صرفاً پس از اعلام مشخصات واحدهاي صنفي فاقد پروانه از سوي مجمع امور صنفي مربوطه صورت مي گيرد.
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/23
تعداد بازدید:
941
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal