راهنمای مراجعین
اصطلاحات و تعاريف

 متقاضي : متقاضي عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق يا تغيير در قدرت برق را درخواست نموده ولي هنوز تقاضاي او انجام نشده است.

 مشترك : مشترك عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعابهاي مورد تقاضا يش بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

 انشعاب برق : انشعاب برق عبارت است از امكان استفاده مجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم، طبق مقررات محقق مي شود.

 هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق : عبارت است از سهم متقاضي از هزينه احداث تاسيسات برقي مناسب با قدرت يا آمپراژ درخواستي .

 وسايل اندازه گيري : عبارتند از كنتورها ، فيوزها ، ساعت فرمان و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگاههاي مربوطه كه به منظور سنجش مقدار توان و انرژي برق ( اكتيو يا راكتيو ) يا محدود كردن آن طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي شود.

 نقطه تحويل : نقطه اي است كه تاسيسات شركت برق به تاسيسات مشترك اتصال داده شده و در آن محل وسايل اندازه گيري نصب مي شود . محل نقطه تحويل را شركت تعيين مي نمايد .

 تامين برق : عبارت است از عرضه توان و انرژي مشخص شده در نقطه تحويل با ولتاژ و فركانس مقرر موجود در شبكه اعم از اينكه از توان و انرژي موجود استفاده بشود يا نشود.

 قرارداد برقراري انشعاب برق : قرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بين شركت و متقاضي، كه بر طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي گردد.
 
تاریخ به روز رسانی:
1392/12/12
تعداد بازدید:
9453
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal