راهنمای مراجعین
جدول مدارك مورد نياز

  

شركت توزيع نيروي برق شيراز
جدول مدارك مجوزات مورد نياز بر اساس موقعيت محل تقاضا

رديف نوع منطقه مجوزات مورد نياز جهت مجوزات مورد نياز جهت مجوزات مورد نياز جهت
انشعاب دائم انشعاب غيردائم انشعاب آزاد
1 داخل محدوده قانوني شهرها *يكي از مدارك زير از شهرداري :پروانه ساخت ، گواهي عدم خلاف ،پايان كار ،پاسخ استعلام ،گواهي وضعيت بنا مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
2 حريم شهرها *يكي از مدارك زير از شهرداري :پروانه ساخت ، گواهي عدم خلاف ،پايان كار ،پاسخ استعلام ،گواهي وضعيت بنا مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
* مجوز تغيير كاربري از امور اراضي استان (كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي )
3 در روستاهاي داراي طرح هادي داخل طرح هادي *معرفي نامه يا پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار معتبر از دهياري مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
خارج از طرح هادي *معرفي نامه يا پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار معتبر از بخشداري مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
* مجوز تغيير كاربري از امور اراضي استان (كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي )
4 در روستاهاي فاقد طرح هادي *معرفي نامه يا پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار معتبر از دهياري مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
5 خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي *معرفي نامه يا پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف يا پايان كار معتبر از بخشداري مدرك مالكيت اعم از سند رسمي يا مبايعه نامه يا قولنامه و غيره مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
*مجوز تغيير كاربري از امور اراضي استان(كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي )
6 شهركهاي صنعتي مصوب *معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي استان ----------- مدارك لازم مانند انشعاب دائم است
 
  

شركت توزيع نيروي برق شيراز
جدول مدارك مورد نياز به تفكيك نوع درخواست

رديف نوع خدمت مدارك مورد نياز
1 درخواست فروش انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - يك مدرك بر اساس جدول مدارك مورد نياز به تفكيك تعرفه- استعلام كدپستي ملك - فرم مشخصات مجموعه هاي ساختماني(صرفا جهت مجتمع هاي ساختماني بالاي سه واحد)
2 درخواست افزايش يا كاهش آمپراژ اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
3 درخواست تفكيك يا ادغام انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراكهاي مورد درخواست
4 درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب اصل كارت ملي - رسيد درخواست ثبت انشعاب
5 درخواست تغيير تعرفه اشتراك اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست - يك مدرك بر اساس جدول مدارك مورد نياز به تفكيك تعرفه براي تعرفه جديد مورد درخواست – اجاره نامه در صورت نياز
6 درخواست تسويه حساب قبض خارج از دوره اصل كارت ملي - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
7 درخواست بررسي صورتحساب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
8 درخواست تغيير مكان داخلي محل نصب كنتور اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
9 درخواست نصب مجدد انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
10 درخواست وصل مجدد انشعاب اصل كارت ملي - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
11 درخواست جمع آوري موقت انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
12 درخواست اصلاح سرويس انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
13 درخواست قطع موقت انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
14 درخواست آزمايش كنتور اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
15 درخواست جمع آوري دائم انشعاب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
16 صدور قبض برق المثني ــ
17 صدور سوابق پرداخت مشترك ــ
18 صدور سوابق مصرف و صورتحساب ــ
19 درخواست تغيير نام اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست - اصل سند مالكيت(صفحه مشخصات ملك و آخرين صفحه انتقالات) يا اصل قولنامه رسمي كه نام مشترك قبلي و نام متقاضي جديد در آن ذكر شده باشد. يا اصل قولنامه هاي كاغذي و اوقافي بهمراه اصل تعهد محضري.
20 درخواست اصلاح نام اصل كارت ملي - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
21 درخواست اصلاح اطلاعات كارت ملي - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست - استعلام كدپستي ملك
22 پرداخت قبض برق مصرفي ــ
23 چاپ فيش بانكي اعلام هزينه ها ــ
24 تغيير تعداد كد خانوار اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست- صفحات اول و دوم شناسنامه سرپرست خانوار
25 كاهش موقت قدرت انشعاب برق صنعتي اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
26 بازگشت به قدرت اوليه انشعاب برق صنعتي اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
27 تعويض كنتور اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست
28 كد جانبازي، فرزند شهيد و بيماران خاص اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست – اصل نامه معرفي نامه از سازمان مطبوع - اصل كارت جانبازي, فرزند شهيد يا بيماران خاص
29 پاسخ استعلام محضر اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست - اصل نامه درخواست استعلام از محضر
30 پاسخ استعلام تاريخ نصب اصل كارت ملي - فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست - اصل نامه درخواست استعلام از شهرداري
31 پاسخ استعلام دارايي اصل كارت ملي - قبض برق مصرفي اشتراك مورد درخواست – اصل نامه درخواست استعلام از اداره دارايي
  • در درخواستهاي متقاضيان حقوقي اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي و اسكن اصل نامه رسمي معرفي نماينده بجاي كارت ملي الزامي باشد.
  • در درخواستهاي انشعابات ديماندي اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي بجاي كارت ملي الزامي مي باشد.
 
 
شركت توزيع نيروي برق شيراز
جدول مدارك مورد نياز به تفكيك تعرفه

 
رديف نوع تعرفه مدارك مورد نياز
1 خانگي 1- بر حسب مورد ارائه يكي از مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
تكميل و ارائه فرم تعهد محضري جهت متقاضيان حاشيه شهرها و فاقد مجوزات قانوني
2 عمومي

1- بر حسب مورد ارائه مجوز معتبر از وزارت خانه متبوع يا نمايندگان معتبر آنها در استان

3 صنعتي 1- بر حسب مورد ارائه يكي از مدارك زير داراي اعتبار از وزارت خانه هاي صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي يا امور صنفي فعاليتهاي كشاورزي و واحدهاي تابعه :
- موافقت اصولي
- پروانه يا جواز تاسيس

- پروانه بهره برداري
- كارت شناسايي

- گواهي فعاليت صنعتي
- پروانه كسب معتبر يا گواهي فعاليت صنعتي و منطبق با نوع فعاليت توليدي از اتحاديه صنف مربوطه


2- ارائه مجوز از وزارت نيرو جهت تاسيسات وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و نفت
3- ارائه معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي براي متقاضيان مستقر در شهركهاي صنعتي
4- ارائه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي يا دفاتر خدمات مسافرتي و مشابه آن
ارائه مجوز از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي براي متقاضيان خارج محدوده شهري با تغيير كاربري
4 ساير مصارف 1- بر حسب مورد ارائه يكي از مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
جهت متقاضيان باغشهري يا باغچه هاي تفريحي در محدوده طرح هادي مصوب روستايي ارائه مجوز از سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي متقاضيان خارج محدوده شهري از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/01
تعداد بازدید:
43815
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal